Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-pikaraitiotien mahdollistavan asemakaavamuutoksen Laajasalossa ja vahvisti tonttien myynti- ja vuokrausperiaatteita Jätkäsaaressa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.2. Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen.

Kaavaratkaisulla luodaan tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueille. Asukasmäärän lisäys on noin 1 400 henkilöä.

Kaupunginvaltuusto vahvisti eräiden tonttien myynti- ja vuokrausperiaatteet Jätkäsaaressa. Kyseiset asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontit sijaitsevat Jätkäsaaren palvelukortteleiksi nimetyssä korttelikokonaisuudessa ja Melkinlaiturin alueella, joiden asemakaavan muutokset kaupunginvaltuusto on aiemmin hyväksynyt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen myös Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella. Asemakaavan muutos koskee viittä tonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Tonteilla on nykyään 1-2 kerroksisia rakennuksia. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää olemassa olevien rakennusten purkamista.

Valtuusto hyväksyi selvitykset talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnan tavoitteista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnan tavoitteista. Toteutumattomia tavoitteita oli kaikilla kaupungin toimialoilla.

Korona-pandemia vaikutti merkittävästi monien tavoitteiden toteutumiseen. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tavoite ammatillisen koulutuksen keskeyttäjien määrän vähenemisestä ei toteutunut. Niin ikään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteet parantaa pienten lasten, nuorten ja ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen eivät täysin toteutuneet.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupunginvaltuusto myös oikeutti kaupunginkanslian, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään eräitä vuoden 2020 talousarvioon merkittyjä määrärahoja sekä alittamaan toimintakatteita sekä siirtämään eräitä vuoden 2020 talousarvioon merkittyjä määrärahoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita ja Avoimen puoleen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.