Havainnekuva Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. PES-Arkkitehdit Oy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16. kesäkuuta Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle, Sähkötalon ja Autotalon väliin, toteutettavaa uudisrakennusta. Suunnitelma sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi myös metroaseman tiloja ja liiketiloja.

Suunnitelma Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksesta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan vuonna 2014 hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, jonka tavoitteena on toteuttaa koko kaupungin alueelle monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluverkkosuunnitelman mukaan keskusta-alueelle sijoitetaan yksi Helsingin kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Kamppiin on tarkoitus sijoittaa kaupungin eteläosien tarvitsemat palvelut. Alueen väestöennuste on kasvava, noin 140 000 asukasta vuoteen 2026 mennessä, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alueella tulee lisääntymään. Uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen myötä palvelujen tarjonta laajentuu ja monipuolistuu.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloihin sijoittuvat pääasiassa aikuisväestölle suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten terveysasematoiminta, psykiatria- ja päihdevastaanotto. Lisäksi sinne sijoittuu nuorten- ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapia- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Osa terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluista on tarkoitettu myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille.

Uudisrakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta ja yksi kellarikerros. Hankkeen yhteydessä puretaan vuonna 1983 valmistunut Kampin metroaseman läntinen lippuhallirakennus ja tehdään tarvittavat peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt hankkeeseen sisältyvissä metron ja HKL:n tiloissa.

Hankkeen laajuus on noin 16 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 84,2 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen käynnistyisi vuoden 2023 alussa ja toiminta uusissa tiloissa voisi käynnistyä kesällä 2027.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ylityksiä vuoden 2021 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 163,5 miljoonaa euroa ja toimintakatteen alitukset yhteensä 7,7 miljoonaa euroa.

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: menomääräraha talousarviossa 1 270 445 000 euroa, tulojen lisäys 11 700 000 euroa ja menomäärärahan ylitys 17 500 000 euroa
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: toimintakate talousarviossa -196 576 000 euroa, tulojen alitus 6 024 000 euroa, menojen ylitys 1 644 000 ja toimintakatteen alitus 7 668 000 euroa
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut: menomääräraha talousarviossa 1 533 839 000 euroa, tulojen lisäys 146 000 000 euroa ja menomäärärahan ylitys 146 000 000 euroa

Myönnettäviä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi hoito- ja palveluvelkaan, oppimisen tukeen, erityisopetukseen, oppilashuollon lisääntyneen tarpeen kattamiseen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki 15.6. kokouksessaan ehdollisen päätöksen ylitysoikeuden kohdentamisesta, joka löytyy lautakunnan päätöstiedotteesta.

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021. Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen maankäyttösuunnitelma, joka ohjaa suurten ja merkittävien kallioperään sijoittuvien maanalaisten hankkeiden suunnittelua ja yhteensovittamista. Kaavalla myös turvataan olemassa olevien tilojen ja tunnelien toimintaedellytykset.

Kaava käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat suunnitellut tilat ja tilanvaraukset sekä jo rakennetut tilat. Maanalainen yleiskaava on laadittu siten, että se on päällekkäin voimassaolevan Helsingin yleiskaavan 2016 kanssa.

Helsingin maanalaisen yleiskaava 2021 teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaava sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset.

Helsingissä on maan alla lähes 500 erilaisissa käyttötarkoituksissa olevaa rakennettua tilaa tai tunnelia. Maanalainen yleiskaava 2021 sisältää on noin 70 uutta suunniteltua tilavarausta.


Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Tukkutorin toimintojen uudelleenjärjestämisen, Helsingin osallistumisen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen sekä merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin 2020.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kaupunginvaltuuston viimeinen kokous ennen kesätaukoa ja nykyisen valtuuston toimikauden päättymistä pidetään ensi keskiviikkona, 23. kesäkuuta, klo 16.00 alkaen.

Kuva: Havainnekuva, PES-Arkkitehdit Oy