Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä.

Kaupunginhallitus varasi tontteja asuntohankkeisiin

Helsingin kaupunginhallitus päätti 8.2. kokouksessaan tonttien varaamisesta asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja varten.

Yhteensä tontteja varataan noin 3 150 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi), koska rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi tulevia tontteja on niukasti.

Lista tonteista löytyy täältä.

Erillisten tonttihakujen ja kilpailujen järjestämisestä, niiden ehdoista sekä tonttien varaajien ja toteuttajien valinnoista vastaa kaupunkiympäristölautakunta.

Helsingin kaupungin tontinluovutusta ja asuntohankkeiden toteutusta ohjaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sekä Helsingin tontinluovutuslinjaukset. Pääperiaatteena on, että yksityisille toimijoille ja Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistolle (Att) varattavat tontit osoitetaan säänneltyyn asuntotuotantoon. Ainoastaan myöhemmin erillisillä kilpailuilla tai tonttihauilla luovutettavia tontteja esitetään sääntelemättömään tuotantoon.

Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnan tavoitteista. Toteutumattomia tavoitteita oli kaikilla kaupungin toimialoilla.

Korona-pandemia vaikutti merkittävästi monien tavoitteiden toteutumiseen. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tavoite ammatillisen koulutuksen keskeyttäjien määrän vähenemisestä ei toteutunut. Tavoitteena oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus on korkeintaan 7,4 prosenttia (666 opiskelijaa). Koronalla on kuitenkin ollut vaikutusta opiskelijoiden eroamiseen, ja negatiivisten opiskelijoiden osuus nousi viime vuonna 12,7 prosenttiin (1 142 opiskelijaa).

Niin ikään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteet parantaa pienten lasten, nuorten ja ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen eivät täysin toteutuneet. Nuorten osalta liikkumista edistävät toimenpiteet etenivät keväällä 2020 nuorisotyöyksiköissä hitaasti, kun yksiköt keskittyivät koronapandemian vuoksi mm. jalkautuvaan nuorisotyöhön. Poikkeustilanteen jatkumisen vuoksi toimenpiteet eivät edenneet syyskaudella lainkaan. Myöskään ikäihmisten liikkumisen mahdollisuuksia tukevien alueellisten palvelutorien toteuttaminen ei toteutunut koronapandemian vuoksi.

Valtuusto käsittelee selvitykset toteutumatta jääneistä tavoitteista seuraavassa kokouksessaan 17.2.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.