Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman

Ihmisoikeuksien Helsinki on kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021. Se sisältää 32 konkreettista toimenpidettä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa. Toimenpiteet on mitoitettu niin, että ne on mahdollista toteuttaa suunnitelman voimassaolon aikana eli nykyisen valtuustokauden loppuun 31.5.2021 mennessä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kunta viranomaisena, palvelujen tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja aktiivisesti.

Lisäksi kaupungin strategiassa todetaan, että toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle.

Tavoitteena on Helsinki, jossa ketään kaupunkilaista tai palvelujen käyttäjää ei kohdella epäasiallisesti, syrjitä tai häiritä iän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, terveydentilan, poliittisen mielipiteen, uskonnon, vakaumuksen, poliittisen toiminnan, ammattiliittotoiminnan tai muun ominaisuuden perusteella.

Katutöitä sujuvoittava lainsäädäntömuutosehdotus valtiolle

Kaupunginhallitus päätti esittää lainsäädäntömuutosehdotusta valtioneuvostolle koskien katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa säätelevää lakia.

Ehdotuksessa kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjausta ja valvontaa tehostettaisiin lisäämällä lakiin kunnalle mahdollisuus laatia sitovat kunnalliset määräykset katutöistä sekä kieltää ja ajoittaa töitä. Lisäksi kunta saisi määrätä laiminlyönneistä hallinnollisen laiminlyöntimaksun. Myös joitakin tiedoksiantoa ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettaviksi.

Pormestari Jan Vapaavuori käynnisti keväällä 2019 hankkeen, joka tähtää katutöiden aiheuttamien haittojen merkittävään vähentämiseen Helsingissä. Osana hanketta Helsinki pyrkii vahvistamaan katutöiden viranomaisohjausta. Lainsäädäntömuutosehdotuksen myötä kaupunki saisi järeämpiä keinoja katutöiden ajoittamiseen ja koordinointiin sekä laiminlyönteihin puuttumiseen. Lisäksi kaupunki voisi antaa sitovia määräyksiä esimerkiksi urakoitsijoiden pätevyysvaatimuksista.

Tällä hetkellä kunnilla on velvoite sovittaa yhteen kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt, mutta ainoat keinot katutöiden ohjaamiseen ovat tapauskohtaiset määräykset ja hallinnolliset pakkokeinot. Kaupunki ei voi kieltää kadun avaamista tai sakottaa sääntörikkomuksista.

Helsingissä myönnetään vuosittain noin 3 000 kaivulupaa esimerkiksi kaukolämmön, kaukokylmän tai tietoliikennekaapelien asennusta, viemärien uusimista tai katujen peruskorjauksia varten.

Hernesaaren uusi kaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hernesaaren asemakaavan ja kaavamuutoksen valtuuston käsittelyyn. Kaavaratkaisu koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella.
Uusi kaava mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskittymä. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi.

Myös Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen eteni valtuustokäsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.