Kaupunginhallitus antoi lausunnot HSL:n sekä HSY:n alustavista toimintasuunnitelmista 2022-24

HSY-kuntayhtymää koskevassa lausunnossa kaupunginhallitus totesi muun muassa, että suunnitelma perustuu HSY:n hallituksen hyväksymään strategiaan 2025, jonka päämäärinä ovat ympäristövastuu, resurssitehokkuus toimintavarmuus, sujuvat palvelut sekä vakaa talous. Tavoitteet ovat kaupunginhallituksen mukaan linjassa Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa.

Suurimmat vuosittaiset investoinnit liittyvät vesihuoltoon. Kaupungin laajeneminen edellyttää uuden vesihuollon rakentamista ja nämä kaupunkilähtöiset investoinnit pitävät investointitason suunnitelmakaudella melko korkeana. Sekavesiviemäröinnistä luopuminen ja viemäriverkoston eriyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta ja tuo Helsingin verkostolle toimintavarmuutta. Samalla sillä on välitön vaikutus mereen laskettavien päästöjen vähenemisenä ja sen tuomina positiivisina ympäristövaikutuksina.

Lausunnossa mainitaan myös, että kierrätysasteen kasvattamiseksi on tarpeen etsiä viestinnällisten keinojen lisäksi myös muita tapoja vähentää polttoon menevän jätteen määrää, kuten esimerkiksi jätejakeiden ohjaavaa hinnoittelua ja investointeja mekaaniseen lajitteluun sekä tutkia mahdollisuuksia hyödyntää yksityisten jätehuoltoyritysten tarjoamia palveluja.

HSL-kuntayhtymää koskevassa lausunnossa kaupunginhallitus toteaa muun muassa, että HSL:n voimassa olevan strategian 2018–2021 visio ja strategiset painopisteet ovat antaneet hyvän perustan kuntayhtymän toiminnalle.

Strategian tavoitteet ovat tukeneet omalta osaltaan Helsingin kaupungin maankäytön ja liikenteen kehittämiselle asettamia tavoitteita. Kaupunginhallituksen mukaan on hyvä, että strategiassa pyöräily ja kävely nähdään osana kestävän liikkumisen kokonaisuuden suunnittelua. Bussiliikenteen nopea sähköistäminen on kaupungin ympäristötavoitteiden mukaista. Tavoite luoda seudulle toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä tehokkaasti ja kilpailuneutraalisti on kannatettavaa.

Lausunnon mukaan Helsingin kaupungin strategiaa ei ole vielä hyväksytty eivätkä uuden strategian painopisteet ole vielä tiedossa. Kaupunginhallituksen mukaan HSL:n strategiatyö tuleekin tehdä vuorovaikutuksessa kaupungin strategiatyön kanssa.

Kaupunginhallitukselta hyväksyntä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimukselle

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen. Sopimus korvaa aiemman, vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevan sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Helsingistä pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän jäseninä ovat valtuustokaudella 2021-2025 pormestari, kansliapäällikkö sekä apulaispormestarit.


Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi selvityksen
mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä.


Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa  päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.