Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön tasa-arvosuunnitelman vuosille 2019–2021

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman vuosille 2019–2021. Myös kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019‒2021 hyväksyttiin.

Helsingin tasa-arvotyö perustuu tasa-arvolain lisäksi kaupunkistrategiaan, jossa sukupuolten tasa-arvo on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Molemmat suunnitelmat ovat luettavissa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalta (asiakohdat 12 ja 13).

Kaupungin työpaikoilla kaikkien sukupuolten edustajia kohdellaan yhtä hyvin

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan, että kaupungin työpaikoilla kaikkien sukupuolten edustajia kohdellaan yhtä hyvin. Jokaisen työntekijän on, sukupuolesta, sukupuolen ilmaisusta tai identiteetistä riippumatta, saatava tehdä työnsä ilman, että joutuu kohtaamaan epäasiallista kommentointia, häirintää tai syrjintää.
Tasa-arvosuunnitelma täytyy olla jokaisella työpaikalla, jossa on yli 30 henkilöä töissä.

Laaja yhteisvalmistelu eri sidosryhmien kanssa 

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman yhteisvalmistelussa on käyty laaja-alaista keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Sen laatimisessa on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja johdon edustajia sekä kaupungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkoston jäseniä. Tasa-arvosuunnitelma on voimassa strategiakauden loppuun vuodelle 2021 ja sen toimenpiteet päivitetään kahden vuoden kuluttua.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma tukee ihmisoikeuksien toteutumista

Helsingin tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa kunnianhimoisesti ja tukea sitä kautta kaikkien kaupunkilaisten ihmisoikeuksien toteutumista. Palveluiden tasa-arvosuunnitelma 2019–2021 linjaa konkreettisia tasa-arvotavoitteita ja -toimenpiteitä meneillään olevan valtuustokauden loppuun asti, ja se koskee kaupungin kaikkia toimialoja ja keskushallintoa. Palveluihin liittyvän tasa-arvotyön tärkein tavoite on, että Helsinki kehittyy sellaiseksi kaupungiksi, jossa kaikkia sukupuolia, sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisuja edustavat ihmiset saavat näkyä, kuulua, osallistua ja toimia tasa-arvoisina kaupunkilaisina ilman suoraa tai välillistä syrjintää.

Kaupunginhallitus asetti myös tasa-arvotoimikunnan ja yhdenvertaisuustoimikunnan nyt alkaneeksi toimikaudeksi 2019–2021. Alviina Alametsä (Vihr.) jatkaa puheenjohtajana tasa-arvotoimikunnassa. Yhdenvertaisuustoimikunnassa puheenjohtajana jatkaa Maria Loima (SDP).

Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu saa jatkoa

Nuorisoneuvoston jäsenillä on kevätkaudella tehdyn kokeilun tapaan jatkossakin läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksissa. Kokeilulle asetetut tavoitteet nuorten osallistumiselle ja ymmärryksen lisäämiselle kunnallisesta päätöksenteosta ovat toteutuneet. Sekä luottamushenkilöiden, nuorten että viranhaltijoiden näkemyksen mukaan nuorisoneuvoston edustajat ovat kokeilun aikana tuoneet lautakuntien työskentelyyn uusia näkökulmia sekä perusteltuja ja asiallisia kommentteja.

Kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset, joiden mukaan nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen. Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan kummeja, jotka tukevat nuorten edustajien lautakuntatyöskentelyä.

Aluevaraus Taka-Töölöstä Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten

Garden Helsinki on yksityisen Projekti GH Oy:n suunnittelema tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisältää muun muassa suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan sekä jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja.

Kaupunginhallitus päätti varata Taka-Töölöstä alueen Garden helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten. Hankkeessa on kyse niin kaupungin kannalta kuin kansallisessa mittakaavassa ja kaupunkikehityksenkin näkökulmasta poikkeuksellisesta rakennushankkeesta. Varausalueelle on suunniteltu hieman yli 100 000 k-m² urheilu-, liikunta- ja tapahtumatilaa. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 190 000 k-m².

Garden Helsinki -hankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2010. Suunnittelun alkuvaiheessa hankkeelle päätettiin tehdä kaksivaiheinen varaus. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli mahdollistaa hankkeen tutkimista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan, Mäntymäki–Kisahalli-alueelle ja Nordenskiöldinkadun alueelle. Hanketta koskevissa varauspäätöksissä on edellytetty, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa turvataan alueen toiminnot ja toimijoiden toiminta alueella.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran kesätauon jälkeen 5.8.2019.