Helsingille päästövähennysohjelma

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ohjeellisena asiakirjana käynnistämään toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017‒2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti myös, että Helsinki liittyy uudistettuun EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate & Energy), jossa sitoudutaan vähentämään kasvihuonekaasuja 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja sitoutumaan yhteisiin periaatteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sisältää tarvittavat toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmassa on yhteensä 147 toimenpidettä, jotka on jaoteltu liikenteen, rakentamisen ja rakennusten käytön, kuluttamisen, hankintojen ja jakamis- ja kiertotalouden sekä Smart & Clean -kasvun toimenpidekokonaisuuksiin. Lisäksi ohjelmassa on kuvattu mm. Helen Oy:n kehitysohjelmaa ja lähivuosien toimia, hiilinieluja ja päästöjen kompensointia.
Toimenpideohjelma on luettavissa esityslistalta.

Asukasosallisuuteen avustuksia yli 760 000 euroa

Kaupunginhallitus on myöntänyt asukasosallisuuden avustuksia 27 hakijalle. Avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 766 000 euroa.

Avustusmäärärahoista 353 218 euroa kohdentuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 19 asukastaloa ja -tilaa. Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 380 500 euroa ja sillä voidaan tukea 18 työntekijän palkkausta. Avustussummat vaihtelevat 7 000 eurosta 71 449 euroon.

Vuoden 2019 avustuslajit ovat yleisavustus, toiminta-avustus ja pienavustus. Yleisavustus on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Toiminta-avustus on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Pienavustus ohjataan alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. Pienavustuksille päätettiin myöntää yhteensä 22 482 euroa.
Tarkemmin avustuksista ja niiden saajista esityslistalta.

Kaupunkiakatemia-yhteistyö laajenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välisen sopimuksen Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamisesta 2019–2023. Helsingin kaupungille aiheutuvat kustannukset sopimuskaudella ovat 150 000 euroa ja vuosittainen maksuosuus on 30 000 euroa.

Kaupunkiakatemia-yhteistyön ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Nyt alkavalla toisella sopimuskaudella toiminta laajenee Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan yhteistyöhön.  Kaupunkiakatemian rahoitus vuosina 2019–2023 on yhteensä
150 000 euroa vuodessa, josta kunkin sopijapuolen osuus on 30 000 euroa vuodessa.

Kaupunkiakatemian roolina on toimia pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöalustana ja tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen areenana. Kaupunkiakatemian toiminta koostuu koulutusohjelmayhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämishankkeista, tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka tukevat meneillään olevaa ja käynnistettävää tutkimushanketoimintaa sekä kansainvälisen yhteistyön ja yhteistyön näkyvyyden edistämisestä. Kaupunkiakatemia-kumppanuus keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa tehtävään kaupunkitutkimusyhteistyöhön, mutta yhteistyötä kehitetään hanketasolla myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.