Kaupunginhallitus päätti perustaa uusia virkoja

Kaupunginhallitus päätti perustaa kymmenen palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle ja yhteensä 16 virkaa sosiaali- ja terveystoimeen.

Perustettaviksi esitettävät uudet virat tarvitaan vuoden 2019 alusta pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun valmiuden riittävyyden varmistamiseksi. Perustettaviksi esitettävien palomiesten virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 370,39 euroa kuukaudessa.

Pelastuslain mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta ja kuntalain mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Pelastustehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.

Sosiaali- ja terveystoimeen päätettiin perustaa yhteensä 16 virkaa joista seitsemän hoitaa toimeentulotukipäätöksiä ja kuusi toimii perhe- ja sosiaalipalveluissa vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijöinä sekä vammaisten sosiaalityössä. Erikoislääkärin virka tarvitaan kehitysvammapoliklinikalle korvaamaan ostopalveluja. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut saa kaksi kotihoidon ohjaajan virkaa lähiesimiestyöhön ja asiakasohjaukseen.

Huvila-alueen kaavamuutos valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi Meilahden huvila-alueen asemakaavan muutosehdotuksen vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Suurin osa kaava-alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen luonnonympäristön ja maiseman arvot ovat huomattavat. Alue on myös kantakaupungin merkittävä lähivirkistysalue.
Asemakaavan tavoitteena on säilyttää ja suojella alueen kulttuurihistorialliset ja puutarhataiteelliset arvot sekä ottaa ne ja alueen erityispiirteet huomioon alueen kehittämisessä. Alueen monipuoliseen virkistyskäyttöön ja huviloiden asuinkäyttöön ei tehdä muutoksia. Kaava selkiyttää huviloiden vuokra-alueiden täydennysrakentamisen periaatteita lähinnä talousrakentamista koskien.

Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muutosehdotus päätettiin jättää pöydälle. 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma seuraavaan kokoukseen

Kaupunginhallitus päätti jättää myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman pöydälle ja käsiteltäväksi seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 10.12.2018. Toimenpideohjelma on laadittu ohjeelliseksi asiakirjaksi käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja se on luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalla: Hiilineutraali Helsinki 2035

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.