Suoraan sisältöön
A A A

Kaupungin vuokra-asunnoissa asuu hyvin vähän tulorajat ylittäviä asuntokuntia

Kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja –tilastot -yksikkö on selvittänyt Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien tulotasoa, jotta nähtäisiin, asuuko Helsingin ARA-asunnoissa pääosin sen tyyppistä väestöä, jolle vuokra-asunnot on tarkoitettu. Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että kaupungin vuokra-asuntojen asukkaat vastaavat asukasvalinnan kriteereitä, sillä vain viisi prosenttia asuntokunnista ylittää ARA-tulorajan mukaisen tulotason.

Vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudulla alettiin soveltaa valtion tukemiin ARA-vuokra-asuntoihin tulorajoja. Tulorajat ovat olleet käytössä näin ollen myös Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Tulorajojen tarkoituksena on ollut varmistaa, että näissä edullisimmissa asunnoissa asuu pienituloisia ihmisiä. Tulorajojen ohella asukasvalinnassa on sovellettu kriteereinä myös hakijoiden asunnontarvetta ja varallisuutta. Asukasvalintasäädösten perusteella asukkaiksi kaupungin vuokra-asuntoihin tulee valita hakijoita, joilla on pienimmät tulot, vähiten varallisuutta ja suurin asunnontarve.

Tulorajoista luovuttiin maaliskuun alussa

ARA-asuntojen tulorajoista luovuttiin 1.3.2018 alkaen. Lisäksi hallitus on luopunut suunnitelmista ryhtyä tekemään ARA-asuntojen asukkaille tulojen määräaikaistarkastuksia. Asukasvalintaan vaikuttavat jatkossa hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus. Asukasvalintaa tehtäessä on myös huolehdittava vuokratalon monipuolisesta asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisesta asuinalueesta.

Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka) ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot omistavat noin 46 000 tavanomaisen asukasvalinnan piiriin kuuluvaa vuokra-asuntoa vuonna 2015. Näissä asukasvalinta on ARAn vaatimusten mukaan säänneltyä, ja Helsingin kaupungilla asukasvalintaa valvoo asuntopalvelut. Asukkaita kaupungin ARA-vuokra-asunnoissa on noin 87 000. Vuosittain välitetään noin 3 000 kaupungin ARA-vuokra-asuntoa.

Muita kuin Helsingin kaupungin omistamia ARA-vuokra-asuntoja on Helsingissä 25 000, ja niissä asuu 47 000 asukasta. Helsingissä on siten 67 000 ARA-vuokra-asuntoa ja niissä asuu 133 000 asukasta. Näin ollen viidesosa helsinkiläisistä asuu ARA-vuokra-asunnoissa.

ARA-asukkaiden tulot 40 prosenttia pienemmät kuin keskimäärin helsinkiläisillä

Kaupunginkanslian tekemästä tarkastelusta selviää, että ARA-vuokra-asunnoissa asuvat helsinkiläiset ovat selvästi pienituloisempia kuin muissa asunnoissa asuvat. Asuntokuntien kokoon suhteutetut bruttotulot ovat heillä lähes 40 prosenttia ja käytettävissä olevat tulot neljänneksen keskitasoa pienemmät. Helsinkiläisissä omistusasunnoissa asuvien bruttotulot olivat kaksinkertaiset ARA-vuokra-asukkaisiin nähden, ja käytettävissä olevia rahatuloja oli 60 prosenttia enemmän. Asukasvalinnassa vuonna 2017 käytettyjen tulorajojen ylittäviä asuntokuntia asui kaupungin ARA-vuokra-asunnoista vain viisi prosenttia eli 2 041 asuntokuntaa, joista lähes kaikki olivat yksinasuvia.

Tämän perusteella voidaan sanoa, että Helsingin kaupungin ja muiden omistajien ARA-vuokra-asunnoissa asuu juuri sellaisia kotitalouksia, joille ne on tarkoitettukin nyt poistuvien tulorajojen mukaan.

Julkaisu:

Pekka Vuori ja Eija Rauniomaa: Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien tulotaso, lue Kvartti-verkkosivuston
artikkeli

Lisätietoja:

järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, p. 09 310 36300, etunimi.sukunimi@hel.fi

JAA