Kaupan ala muutosten kourissa – yritysten toimintaympäristö muuttunut megatrendien vaikutuksesta

Kaupan ala on kokenut 2010-luvulla suuria muutoksia. Lukuisat megatrendit, kuten digitalisaatio ja kaupungistuminen ovat muuttaneet kaupan alalla toimivien yritysten toimintaympäristöä. Kaupunginkanslian uusi julkaisu Kaupan alan yritysten ja toimipaikkojen kehitys Helsingissä vuosina 2010–2018 tarkastelee Helsingissä ja Suomessa tapahtunutta kaupan alan kehitystä erityisesti yritysten näkökulmasta, sekä analysoi alan merkitystä Helsingin elinkeinoelämälle.

Kaupan ala on Helsingille tärkeä toimiala, sillä se muodosti vuonna 2018 yli kymmenyksen yritysten määrästä, henkilöstömäärästä ja toimipaikkojen määrästä. Liikevaihdon osalta osuus oli yli viidennes suhteessa kaikkiin Helsingissä toimiviin yrityksiin.

2010-luvulla ala on käynyt läpi suuren murroksen, kun digitalisaatio, kaupungistuminen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat tulleet vahvasti osaksi ihmisten arkea ja myös kaupan alan yritystoimintaa. Kuluttajien tarpeiden ja tottumusten muuttuminen on tuonut monia haasteita kaupan alan yrityksille, mutta myös lukuisia mahdollisuuksia. Osa yrityksistä on poistunut toimialalta ja uusia on perustettu tilalle.

Tämä muutos on näkynyt myös Helsingin kaupan alan yrityksissä. Tarkasteluajanjakson aikana vuosina 2010–2018 kaupan alan yritysten määrä putosi 13,1 prosenttia, henkilöstömäärä 18,1 prosenttia ja liikevaihto 38,5 prosenttia. Toimipaikoissa pudotusta tapahtui 9,7 prosenttia.

Pienet yritykset vahvistivat asemaansa

Helsingissä kaupan alan yritykset operoivat erityisesti tukkukaupan sekä vähittäiskaupan alatoimialoilla muodostaen yli 90 prosenttia alan yrityksistä. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla tukkukauppa oli yritysten lukumäärän ja liikevaihdon osalta suurin alatoimiala, vähittäiskauppa oli suurin henkilöstömäärässä. Erityisesti tukkukauppa on ollut viimeisten vuosien aikana suuressa myllerryksessä ja yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä kuin liikevaihtokin ovat vähentyneet Helsingissä. Tämä on luonut vähittäiskaupalle suurempia mahdollisuuksia kasvaa ja laajentua Helsingissä.

Kaupan ala on yritysten ja toimipaikkojen lukumäärän valossa vahvasti pienyritysvetoinen. Ne ovat vahvistaneet asemaansa ja muodostavat merkittävän osan kaupan alan yritystoiminnasta, tosin keskisuurilla ja suurilla yrityksillä on keskeinen rooli työllistäjänä ja liikevaihdon synnyttäjänä. Kaupan alalla toimivista yrityksistä valtaosa on suomalaisomisteisia, mutta ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä on kasvanut suhteellisen tasaisesti. Kaupan alan kansainvälistyminen tuo monipuolisempaa tarjontaa helsinkiläisille sekä laajentaa lähipalveluja.

Koronaepidemia muovannut alaa roimasti lyhyellä aikavälillä

Koronaepidemia ja sen tuomat rajoitukset ovat monelta osin vaikuttaneet kaupan alan toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. Monet toimijat ovat kärsineet rajoituksista, toisaalta taas päivittäistavarakauppa on kasvanut vakaasti niistä huolimatta. Samalla verkkokauppa on yleistynyt voimakkaasti ja tullut osaksi kaupan alan arkea.

Kaupan ala ei tule heti toipumaan koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista, mikä heijastuu myös Helsinkiin. Moni kaupan alan toimija on siirtynyt kokonaan digitaalisiin ympäristöihin eikä välttämättä enää palaa Helsingin katukuvaan. On myös selvää, että osa koronaepidemian aiheuttamista muutoksista jää kaupan alalle pysyvästi. Epidemiasta huolimatta kaupungistuminen ja väestönkasvu tekevät Helsingistä kaupan alalla toimiville yrityksille vakaan ja elinvoimaisen toimintaympäristön.

Kaupan ala murroksessa – katsaus kaupan alalla Helsingissä vuosina 2010–2018 tapahtuneeseen kehitykseen (pdf)

Tiivistelmä

Selattava julkaisu