Hyvinvoinnin vuosikooste Stadin hytebarometri 2019 julki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään siihen, että helsinkiläisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus kohenevat ja arjen ympäristöt tukevat kaupunkilaisten hyvää elämää. Stadin hytebarometri on vuosittain tuotettava seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hytebarometrin sisältö perustuu Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä kerättyyn seurantatietoon vuodelta 2019.

Elintavoilla on tutkimusten mukaan suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsingin terveysasemilla on toteutettu ravitsemusterapeuttien ohjaamana sähköisen ruokapäiväkirjan (MealLogger) pilottitutkimusta, jonka positiiviset vaikutukset näkyvät aikuisten parempana painonhallintana ja ruokavalion parantumisena. Huolenaiheena elintavoissa näkyy lasten ja nuorten kestävyyskunnon lasku, joka osittain on seurausta nykypäivän istuvasta elämäntavassa. Myös lasten ja nuorten lisääntynyt ylipaino on huolestuttavaa ja esimerkiksi kouluterveydenhuollon terveystarkastukset kertovat, että joka viides kahdeksasluokkalainen on ylipainoinen. Samoin aikuisten painoindeksi on nousussa. Ylipainoisuus on kaikissa ikäryhmissä merkittävä kansanterveyshaaste. Helsingin Liikkumisohjelman monilla toimenpiteillä pyritään saamaan helsinkiläisten arjesta liikkumista suosivaa.

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet. Vuoden 2019 aikana Helsingissä on parannettu mielenterveystyön palveluja esimerkiksi avaamalla uusi varhaisen tuen Mieppi-palvelu sekä vahvistamalla liikkuvaa mielenterveystiimin työtä. Syrjäytymisen ehkäisyn vastaiseen työhön Helsingin Mukana-ohjelmassa panostetaan esimerkiksi siten, että kaikilla helsinkiläislapsilla on mahdollisuus harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä muiden lasten ja nuorten kanssa. Erinomainen esimerkki on vuoden 2019 aikana käynnistetty yhteinen harrastusaika kouluilla kerran viikossa.

Ehkäisevä päihdetyö on kustannustehokas tapa puuttua terveys- ja hyvinvointieroihin ja ehkäistä huono-osaisuutta. Uuden alkoholilain (1.3.2018) myötä alkoholin vähittäismyyntiä ja alkoholijuomien anniskelua koskevaa säännöstelyä purettiin. Tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2013 alkanut nopea alkoholikuolleisuuden pieneneminen Helsingissä olisi pysähtynyt. Vuosien 2017 ja 2018 välillä ikävakioitu alkoholikuolleisuus suureni lähes viidenneksen. Lasten ja nuorten tupakointi ja humalahakuinen juominen on edelleen laskussa, mutta huolestuttava trendi on lisääntynyt kannabiksen käyttö.

Kolmasosa yli 75-vuotiaista kotona asuvista kertoo, että heillä on vähintään suuria vaikeuksia selviytyä arkitoimistaan. Ehkäisevän työn näkökulmasta ikäihmisten toimintakyvyn vahvistaminen kotona asumisen tueksi on tärkeää. Vuoden aikana on tehty 69 prosentille kotihoidon asiakkaille liikkumissopimus, jossa sovitaan, kuinka ikäihmisten arkiliikkumista lisätään itsenäisesti tehtynä tai vaikkapa etäyhteyden avulla.

Helsinki on panostanut pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamiseen ja tutkimusten mukaan yli puolet helsinkiläisistä pyöräilee viikoittain. Helsingin monipuoliset viheralueet ja niiden hyvä saavutettavuus ovat osa kaupunkilaisten viihtyisyyttä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi helsinkiläisten arkeen ja arkiympäristöihin siten, että kaikissa kaupunginosissa on edellytykset hyvään elämänlaatuun, turvallisuuteen ja aktiiviseen arjessa liikkumiseen.

Lue lisää:

Stadin hytebarometri – Vuosikooste 2019  PDF 

Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 31.12.2019  PDF