Helsinkiläiset kannattavat vaikeasti työllistyvien palkkaamista hankintojen avulla

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan helsinkiläiset kannattavat työllistämistä osana kaupungin julkisia hankintoja. Neljä viidestä helsinkiläisestä tukee sitä, että Helsingin kaupunki velvoittaa hankintoja toteuttavia yrityksiä palkkaamaan vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Yhtä suuri osa ajattelee, että tämä on Helsingin kaupungille ja sen kumppaniyrityksille hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta.

Työllistämisvelvoitetta kannatetaan (83 %) siksi, että hankintoja toteuttavat yritykset tarvitsevat tämänkaltaista aloitetta kaupungilta. Kaupunki voi vastaajien mielestä edellyttää vastuullisuutta: ”Lähtökohtaisesti ajattelen, että jos julkisyhteisöt ostavat palveluita yrityksiltä, niin heillä on jopa velvollisuuksia edellyttää laatua tai eettisiä velvoitteita”, toteaa eräs vastaajista. Yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä pitää erittäin tai melko tärkeänä sitä, että yritykset sitoutuvat käytännössä työllisyyden edistämiseen.

Kaupungit ja kunnat voivat edistää työ- ja oppisopimuspaikkojen syntymistä sisällyttämällä työllistämisehtoja hankintoihinsa. Työllisyyttä tukevia hankintakriteerejä käyttämällä autetaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Julkisten hankintojen yhteydessä voidaan löytää työtä esimerkiksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille.

Helsinki on soveltanut työllistämisehtoa onnistuneesti julkisissa hankinnoissaan jo usean vuoden ajan. Työllistyminen on kuitenkin ollut melko pienimuotoista. Toiminnan laajentaminen vaatii paitsi resursseja ja osaamista, myös poliittisia päätöksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää hankinnoilla työllistämistä yhteisessä hankkeessa Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Kysely tehtiin marraskuussa 2018 ja siihen osallistui 500 iältään 18–64-vuotiasta helsinkiläistä. Kysely on osa Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hanketta (SIEPP). Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana THL, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä ruotsalainen kumppaniverkosto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lue alkuperäinen artikkeli ja kyselyn yhteenveto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ajankohtaista