Helsinki on riippuvainen muissa kunnissa asuvasta työvoimasta

Helsingin ammattirakenne poikkeaa muusta Suomesta. Ammatillista erikoistumista on varsinkin Helsingin elinkeinorakenteelle tyypillisillä aloilla, kuten viestintä- ja kulttuuriammateissa sekä laki- ja rahoitusaloilla. 30 prosenttia Helsingin työllisistä on erityisasiantuntijoita. Helsingissä on samalla merkittäviä alueiden välisiä eroja työpaikkavaltaisuudessa ja ammattirakenteessa.

Helsinki on riippuvainen muissa kunnissa asuvasta työvoimasta. Pääkaupungissa työssäkäyvistä 40 prosenttia pendelöi kaupunkiin muualta. Toisaalta yli viidennes Helsingissä asuvista työllisistä työskentelee muissa kaupungeissa. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon, sekä Helsingin ja Vantaan välillä. Erityisen tyypillistä pendelöinti on kuntarajojen tuntumassa ja liikenteellisesti helposti saavutettavilla alueilla.

Erityisasiantuntijat pendelöivät erityisesti Espoon ja Helsingin välillä

Eri kuntien välillä pendelöivät poikkeavat ammattirakenteeltaan toisistaan. Espoon ja Helsingin välillä pendelöi suhteellisesti enemmän erityisasiantuntijoita kuin Vantaan ja Helsingin välillä. Eroja on myös eri ammattiryhmien pendelöinnin yleisyydessä. Suurimmat pendelöivien osuudet ovat johtajien sekä rakennus- ja prosessityöntekijöiden keskuudessa.

Työvoiman liikkuvuus tärkeää kohtaannon kannalta

Pendelöinti sekä Helsinkiin että Helsingistä on vilkasta, ja useat työlliset Helsingin seudulla ovat valmiita työskentelemään etäämmällä asuinpaikastaan. Työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaannon kannalta työvoiman valmius alueelliseen liikkuvuuteen onkin aivan keskeistä. Ammattialojen välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, kuinka paikallisesti tai seudullisesti ne ihmisiä työllistävät. Täten myös eri ammattialoilla tapahtuvilla työmarkkinamuutoksilla, joiden taustalla ovat esimerkiksi talouden suhdanteet ja digitalisaatio, voi olla hyvinkin erilaisia alueellisia seurauksia.

Helsingin kaupunginkanslian tuore raportti tarkastelee Helsingin seudun ammattirakennetta ja pendelöintiä, sekä niiden välistä yhteyttä ja kehitystä Helsingin näkökulmasta. Raportissa selvitetään, missä seudun erilaiset ammattilaiset asuvat ja työskentelevät, ja kuinka tyypillistä heille on käydä töissä etäämmällä asuinpaikastaan. Tehdyt havainnot ovat keskeistä taustatietoa pohdittaessa työntekijöiden ja työpaikkojen alueelliseen kohtaantoon liittyviä kysymyksiä Helsingin seudun työmarkkinoilla.

Raportti perustuu pääosin ammattitilastoaineistoon, jonka lähteenä on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto. Tuorein käytettävissä oleva tieto kuvaa vuoden 2016 lopun poikkileikkaustilannetta.

Julkaisu:

Laura Ansala: Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuskatsauksia 2019:2, pdf-julkaisu, selailtava julkaisu, tutkimustulokset pähkinänkuoressa.