Opettaja työssään oppilaiden ympäröimänä.

Helsinki on korkeasti koulutetun väestön aluetta niin Suomen kuin Euroopan mittakaavassa

Joka toisella helsinkiläisellä työikäisellä on korkea-asteen tutkinto.

Etenkin Uudenmaan työikäiset naiset ovat kärkijoukkoa kansainvälisessä korkeakoulutettujen osuuden vertailussa. Nuorten aikuisten koulutustasossa Helsinki kuitenkin jää kauemmas kansainvälisen vertailun kärjestä. Pohjoismaisilla vertailualueilla nuoret aikuiset ovatkin selvästi korkeammin koulutettuja kuin saman ikäiset Uudellamaalla. Tiedot selviävät tuoreesta Väestön koulutusrakenne Helsingissä 2018 -julkaisusta.Helsinkiläiset ovat verrattain koulutettuja, mutta väestöryhmien ja alueiden välillä on eroja

Vaikka helsinkiläiset ovat korkeammin koulutettuja kuin suomalaiset keskimäärin, Helsingissä asuu myös muuta Suomea enemmän pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevia. Osin matalasti koulutettujen korkeampaa osuutta selittää Helsingin suuri maahanmuuttajaväestö, jonka koulutuksesta ei ole täysin kattavaa tietoa tutkintorekisterissä. Tästä johtuen vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus ylikorostuu Helsingissä.

Kuten koko maassa, myös Helsingissä miehet jäävät useammin pelkän perusasteen koulutuksen varaan. Etenkin nuoret naiset Helsingissä ovat hankkineet perusasteen jälkeisen tutkinnon nuoria miehiä todennäköisemmin, ja he myös kouluttautuvat korkeammalle kuin miehet. Äidinkieleltään ruotsinkieliset helsinkiläiset ovat suomenkielisiä selvästi korkeammin koulutettuja. Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten koulutustaso ei yllä samalla tasolle kuin suomalaistaustaisten, mutta ero on viime vuosina hieman kaventunut.

Helsingin eri alueilla asukkaiden koulutustaustat poikkeavat toisistaan, ja etenkin korkeakoulutettu väestö Helsingissä keskittyy vahvasti alueellisesti. Matalasti kouluttautuneet sijoittuvat tietyille alueille riippumatta siitä, tarkastellaanko koko väestöä vai vain kotimaankielisiä asukkaita. Vaikka erot alueiden välillä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittamisessa ovat 2010-luvulla pienentyneet, eivät alueiden väliset jakolinjat korkeakoulutettujen väestöosuudessa ole viime vuosina Helsingissä kaventuneet.

Korkeakoulutettujen osuus nuorista aikuisista ei ole kasvanut samaa tahtia kuin vanhemmissa ikäryhmissä
Helsinkiläisten koulutustaso on noussut kaikissa ikäryhmissä. Helsingin korkeimmin koulutettu ikäluokka on vielä toistaiseksi 30–39-vuotiaat, mutta 40–49-vuotiaat ovat nousemassa ohi, kuten koko maan tasolla on jo tapahtunut. Korkeakoulutettujen osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut jyrkemmin vanhemmissa ikäryhmissä, kun aiempia koulutetummat sukupolvet ovat ikääntyneet. Nuorten 20–29-vuotiaiden korkeakoulutettujen väestöosuus pieneni Helsingissä 2000-luvulla, kunnes osuus kääntyi kasvuun vuonna 2008. Tämä heijastunee koulutustason kehitykseen nuorten aikuisten osalta.

Lue lisää:

Väestön koulutusrakenne Helsingissä 2018

Tiivistelmä


Kuva: Jussi Hellsten © City of Helsinki