Lapsia päiväkodissa. Kuva: Laura Oja.

Helsinki mukana vähentämässä lasten altistumista haitallisille kemikaaleille varhaiskasvatuksessa

Helsinki on mukana vapaaehtoisessa green deal -sopimuksessa, jolla vähennetään lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat turvallisempiin julkisiin hankintoihin ja kehittävät hankintakriteereitä. Lisäksi sopimuksella pyritään lisäämään pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy.

Lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken. Kemikaaleille altistumista voidaan vähentää kieltämällä yksittäisten kemikaalien käyttö tai rajoittamalla haitallisten aineiden pitoisuuksia lainsäädännöllä. Tämä on kuitenkin hidas tapa. Markkinoille tulee myös jatkuvasti uusia kemikaaleja.

Sopimus antaa mahdollisuuden lisätä kemikaaliturvallisuutta varhaiskasvatuksessa

Sopimuksen tavoitteena on vähentää erityisesti tarpeettomien antimikrobisien aineiden, hajusteiden ja väriaineiden käyttöä. Allekirjoittajat sitoutuvat soveltamaan lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa leludirektiivin ja -lain pienempiin lapsiin kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia. Lisäksi sopimuksella pyritään lisäämään toimittajien ilmoittamaa tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista.

”Sopimuksella voidaan edistää päiväkodeissa käytettävien tuotteiden, kuten lelujen ja siivousaineiden, turvallisen tarjonnan laajentumista. Pitkäikäisten, turvallisten ja helposti kierrätettävien lastentarvikkeiden valitseminen edistää myös kiertotaloutta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

”Tavoitteet kemikaalialtistuksen minimoinniksi varhaiskasvatuksen hankinnoissa pitää asettaa mahdollisimman korkealle, koska altistujina ovat lapset. Lapsuusajan kemikaalialtistuksen vähentämiseksi tehtävät toimet voivat myöhemmin näkyä myönteisellä tavalla myös aikuisten terveydessä”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru huomauttaa.

Suomen kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman mukaan julkiset hankinnat on yksi keino rajoittaa tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä. Varhaiskasvatuksessa tehtävissä hankinnoissa kemikaaleja koskevat vaatimukset on merkittävä keino vähentää kemikaaleihin liittyviä riskejä lasten terveydelle. Green deal -sopimuksella vaatimukset voidaan viedä osaksi mukaan lähtevien hankintaorganisaatioiden hankintoja.

Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä, koulutuksella lisätään tietoisuutta

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO) tukee sosiaali- ja terveysministeriötä ja ympäristöministeriötä sopimuksen toimeenpanossa. Sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisiä hankintakriteerejä valikoiduissa tuoteryhmissä, joiden kemikaaliturvallisuudella on tunnistettua merkitystä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Lisäksi luodaan yhteisiä hankintasopimusten sopimusehtoja, joilla esimerkiksi määritellään haitallisten kemikaalien pitoisuutta tuotteissa tai palveluissa.
Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat jo ottaneet askeleita kemikaalien vähentämiseksi päiväkotiympäristössä. Sopimuksen avulla nykyiseen tekemiseen saadaan lisää synergiaa.

”Yhteistyössä muiden allekirjoittaneiden kanssa pystymme vaikuttamaan paremmin markkinoihin”, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Sopimus myös vauhdittaa ja antaa lisätukea omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Green dealin myötä saamme systemaattisen suunnitelman asian edistämiseksi ja on erinomaista, että voimme aloittaa sen varhaiskasvatuksen käytössä olevissa tuotteissa. Lisäksi koemme, että sopimus on hyvä keino saada näkyvyyttä työllemme haitallisten aineiden vähentämiseksi”, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen kertoo.

Sopimuksessa mukana olevat hankintayksiköt soveltavat kriteereitä ja sopimusehtoja hankinnoissa ja arvioivat niiden vaikuttavuutta. Sopimuksella lisätään ymmärrystä ja vertaisoppimista haitallisista kemikaaleista ja niiden vähentämisestä hankinnoissa. Tueksi valmistellaan koulutusta ja koulutusmateriaaleja hankintayksiköiden ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä toimialojen edustajien kanssa. Työhön kutsutaan mukaan myös muita kuntia ja julkisen sektorin toimijoita. Haastava työ on jo aloitettu yhteisillä työpajoilla, joissa on työstetty hankintakriteerejä.

Green deal -sopimukset ovat vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Aiemmat green deal -sopimukset (Sitoumus 2050)

KEINO-osaamiskeskus