Tasa-arvohankkeen julkaisun kansikuva.

Helsingin tasa-arvohanke tarjoaa uutta tietoa tasa-arvotyöhön

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä toimivan kaupungin piirteitä. Helsingin kaupunki on toteuttanut suomalaisella kuntasektorilla poikkeuksellisen laajan tutkimuspohjaisen hankkeen, jossa arvioitiin sukupuolivaikutuksia kaupungin neljälle palvelulle ja pilotoitiin sukupuolitietoista budjetointia.

Tutkimuksessa arvioidut palvelut ovat:

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa
  • Kaupunkiympäristön toimiala: Aluesuunnittelupalvelu
  • Sosiaali- ja terveystoimiala: Omaishoidon tuki
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: Liikunnan seuratuki

Arvioinnissa tarkasteltiin kunkin palvelun sukupuolittuneisuutta ja sitä, miten hyvin kaupungin palvelut toimivat.

”Tutkimuksen mukaan kaupungin palvelut eivät systemaattisesti aiheuta epätasa-arvoa, vaikkakin kehittämiskohteita löytyi kaikilta toimialoilta. Sukupuolivaikutusten arviointimenetelmien ja käytäntöjen kehittäminen on kuitenkin kaikilla toimialoilla tärkeää, jotta palveluista ja niiden vaikutuksista saadaan luotettavaa tietoa”, kertoo tutkija Mervi Patosalmi kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä.

Tehdyt sukupuolivaikutusten arvioinnit ovat poikkeuksellisen kattavia ja antavat syvällistä tietoa tasa-arvon tilasta kyseisissä palveluissa. Palveluiden sukupuolivaikutusten arviointi on yksi työkalu kaupungin palvelujen kehittämiseen ja laadun arviointiin.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotti

Tasa-arvohankkeessa keskityttiin myös sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmien kehittämiseen kaupungin talousarvioprosesseissa ja vuoden 2018 talousarvion läpikäymiseen sukupuolinäkökulmasta.

Sukupuolitietoinen budjetointi on yksi menetelmä huomioida sukupuolinäkökulma.

”Koska sukupuolitietoiseen budjetointiin ei ole meillä vielä vakiintuneita menetelmiä, pilotoinnissa pyrittiin kehittämään kuntasektorille ja erityisesti Helsingin kaupungille soveltuvia toimintatapoja”, kertoo Patosalmi.

Pilotin kohteeksi valittiin liikuntapalvelut, mutta sen mahdollisuuksia tarkasteltiin soveltuvin osin myös kaupunkitasolla.

Pilotin tulosten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta tunnistettiin toimenpidesuosituksia sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi. Ehdotetut jatkotoimet koskevat muun muassa taloussuunnitteluprosessia, toiminnan tavoitteiden asettamista ja niiden mittaamista sekä sukupuolivaikutusten arviointimenetelmien kehittämistä.

”Sukupuolitietoinen budjetointi on kokonaisvaltaisesti sovellettuna tehokas keino sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Tämä pilotti toi esille monia hyviä ja konkreettisia menetelmiä, joiden avulla sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää”, toteaa Patosalmi.

Linkit julkaisuihin

Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa (pdf),
Tiivistelmä, Selattava julkaisu
Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla (pdf),
Tiivistelmä, Selattava julkaisu