Ihmisiä tietokoneen äärellä. Kuva: Maija Astikainen

Helsingin seudulla on korkea osaamistaso ja hyvät innovaatiotoiminnan edellytykset

Helsingin seudun elinvoimaisuus ja talouden kestävä kasvu pohjautuvat seudun innovatiivisuuteen. Alueella on vahva koulutus- ja tutkimussektori sekä korkean osaamistason omaava väestö, jotka takaavat edellytykset uusien ideoiden syntymiselle ja kehittämiselle. Patenttihakemusten kasvu Helsingin seudulla osoittaa, että innovaatiotoiminta tuottaa myös tulosta. Euroopan komission alueellisen innovatiivisuuden raportin mukaan Helsinki/Uusimaa oli Euroopan Unionin innovatiivisin alue vuonna 2019.

Kaupunginkanslian uudessa tutkimusjulkaisussa Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla tarkastellaan alueen yliopistosektoria, väestön osaamistasoa, korkeakoulutettujen henkilöiden työpaikkoja, tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstöä sekä menoja ja patenttihakemusten määrässä tapahtunutta kehitystä. Tutkimuksesta selviää, että Helsingin seudun väestöllä on korkea osaamistaso muuhun Suomeen verrattuna.

Joka toinen helsinkiläinen 25–34-vuotias on korkeakoulutettu

Helsingin seudun vahvuutena ovat hyvät innovaatiotoiminnan edellytykset. Seudulla on vahva koulutus- ja tutkimussektori sekä korkean osaamistason omaava väestö. Ylempään korkeakoulututkintoon valmistuneista yli kolmannes ja tutkija-asteen koulutetuista jopa lähemmäs puolet valmistuu pääkaupunkiseudulta. Valtaosa pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuneista myös työllistyy alueelle.

Helsingin väestössä on korkea osaamispotentiaali niin Suomen kuin Euroopan mittakaavassa – joka toinen helsinkiläinen 25–34-vuotias on korkeakoulutettu. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen työpaikkamäärä sekä työllisten määrä ovat kasvaneet Helsingissä.

Patenttihakemusten lisääntyminen merkkinä innovaatiotoiminnan tuloksellisuudesta

Patenttihakemukset kuvaavat innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta. Patentin hakeminen kertoo tutkimus- ja kehittämistoiminnan onnistumisesta ja uuden keksinnön kaupallistamispyrkimyksistä. Uudeltamaalta tuli tarkastelujakson aikana ajoittain yli puolet koko maan patenttihakemusten määrästä ja osuus oli huippuvuotena 2020 miltei 60 prosenttia. Euroopan komission alueellisen innovatiivisuuden raportin mukaan Helsinki/Uusimaa oli Euroopan Unionin innovatiivisin alue vuonna 2019.

Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus kasvanut hitaasti

Helsingin innovaatioympäristössä on myös haasteita, jotka luovat epävarmuutta tulevaisuudelle. Helsinkiläisten korkeasta osaamisesta huolimatta korkeakoulutettujen osuus nuorista aikuisista on kasvanut verrattain hitaasti, vaikka kehitys on myönteisempää verrattuna koko maahan. Kansainvälisten tohtorikoulutettujen potentiaali jää yhä usein hyödyntämättä ja moni muuttaa pois maasta valmistumisen jälkeen. Monta innovaatiotoiminnan kannalta keskeistä talouden toimialaa kärsiikin korkean osaamisen omaavien asiantuntijoiden puutteesta. Lisäksi pääkaupunkiseudun suurten yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstöön on edellisen vuosikymmenen aikana kohdistunut vähennyksiä.

Helsingin seudulla on kuitenkin odotettavissa kasvua ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen työpakkojen ja työllisten sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstön määrään lähivuosina. Tämä johtuu Helsingin yrityskentän monipuolistumisesta ja kansainvälistymisestä.

Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla (pdf) (Hanna Ahtiainen, Eyüp Yilmaz & Eero Aalto)

Tiivistelmä