Angervohopeatäplä. Kuva: Juha Tiainen

Helsingin kaupunkiluonnon seurannan historia ja nykypäivä

Helsingin kaupunginkanslian uusi julkaisu Kaupunkiluonnon seuranta tarkastelee kaupunkiluonnon seurannan historiaa, kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteita sekä haasteita ja tavoitteita Helsingin kaupungin näkökulmasta. Ympäristön toimintaohjelmien vaihteleva resursointi ja pirstoutunut kokonaisuus eivät kuitenkaan kaikilta osin vastaa monimutkaisten ympäristöongelmien hallinnan tarpeita.

Helsingissä kaupunkiluonnon tilastointi ja seuranta alkoivat jo 1860-luvulla, kun paikallisten ongelmien syistä ja seurauksista kerättiin tietoa. Vuosien mittaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus on ollut selkeä voimavara seurannan yhteistyölle. Lisäksi Suomen ympäristökeskus on koonnut ympäristönsuojelun tietokantoja. Tietoaineistojen sisältöön ovat vaikuttaneet muun muassa ympäristölainsäädäntö ja kulloisetkin ympäristöongelmat.

Helsingillä kansainvälinen vastuu paikallisesta luonnon kehityksestä

Ympäristön seuranta on nykyisin pääosin luonnon monimuotoisuuden seurantaa, johon velvoittavat kansainväliset sopimukset ja EU:n direktiivit. Lisäksi kaupungeilla on nykyisin omaa valtuustokausittaista luontopolitiikkaansa ja kansainvälistä verkostoitumista.

Seurantaa tehdään kaupunkitasolla, kansallisella tasolla, EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla. YK:n tavoitteet ja EU:n säädökset näkyvät myös Helsingin kaupunkitasoisissa linjauksissa. Luontoarvot ja tavoite luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ovatkin keskeisesti esillä Helsingin nykyisessä kaupunkistrategiassa. Parhaillaan on myös valmisteilla kaupungin strategisiin tavoitteisiin kytkeytyvä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, jota toteutetaan vuosina 2020–2028.

Tietopohjan hajanaisuus vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista

Monimuotoisuuden vaalimisen tueksi ja oikeanlaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan kattavaa seurantatietoa ja tutkimusta kaupunkiluonnon tilasta ja siinä havaittavista muutoksista. Yksi ongelma syntyy siitä, että seurannan projektiluontoisuudesta ja monista eri toimijoista johtuen aineistot ovat osin pirstaloituneita. Sen vuoksi kokonaiskuvaa luonnon monimuotoisuuden tilasta ei ole kaikilta osin helppoa muodostaa.

Kaupunkiluonnon seuranta (pdf)
Tiivistelmä