Valtuusto päätti: Meilahden huvila-alueesta, Myllypuron peruskoulun laajennuksesta ja toimenpiteistä arviointikertomuksen johdosta

Meilahden huvila-alueelle laadittu asemakaava selkiyttää huviloiden vuokra-alueiden täydennysrakentamisen periaatteita. Kaava mahdollistaa myös alueen kävely- ja pyörätieverkoston kehittämisen. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan Zaidankadun ja Merikannontien välille linjataan baana pyöräilyä varten. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen kokouksessaan keskiviikkona 12.12.2018.

Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Suurin osa kaava-alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen luonnonympäristön ja maiseman arvot ovat huomattavat. Alueella sijaitsee Suomen valtion hallintoon ja historiaan liittyviä rakennuksia, kuten tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi, pääministerin virka-asunto Kesäranta sekä Urho Kekkosen museo. Alue on myös kantakaupungin merkittävä lähivirkistysalue.

Asemakaavan tavoitteena on säilyttää ja suojella alueen kulttuurihistorialliset ja puutarhataiteelliset arvot sekä ottaa ne huomioon alueen kehittämisessä. Alueen monipuoliseen virkistyskäyttöön ja huviloiden asuinkäyttöön ei tehdä muutoksia, mutta keskeisillä paikoilla sijaitsevien rakennusten kulttuuri- ja kahvilakäyttö tulee mahdolliseksi. Samoin mahdollista on pienimuotoinen ja ympäristöä häiritsemätön liiketoiminta kaikilla asuinkäytössä olevilla vuokra-aloilla ja tonteilla.
Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan lukuun ottamatta valtion omistamia Kesärantaa, Mäntyniemeä jaTamminiemeä sekä HUS:n omistamaa Iho- ja allergiasairaalan aluetta. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Myllypuron peruskoulua laajennetaan

Valtuusto hyväksyi myös asemakaavan muutoksen, joka koskee Myllypuron peruskoulun tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun siirtämisen laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Entinen Myllypuron yhteiskoulu päätettiin suojella. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1967. Suojelun perusteena on rakennukseen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen turvaaminen.
Kaavaratkaisun myötä koulua on mahdollista laajentaa kasvavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti. Rakennusoikeuden määrä kasvaa yhteensä noin 250 kerrosalaneliömetriä.

Toimenpiteet arviointikertomuksen johdosta

Kaupunginvaltuusto sai tiedoksi kaupunginhallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimiva tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle vuosittain laadittavassa arviointikertomuksessa. Käsitellessään arviointikertomusta 20.6. valtuusto kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.
Nyt valtuustolle esitetyssä selvityksessä on kooste arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä, kuten sitovien toiminnan tavoitteiden arvioinnista, henkilöstön hyvinvoinnista ja sairauspoissaolojen hallinnasta, asunnottomuuden vähentämisestä sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Toimialojen ja liikelaitosten selvitykset on koottu muistioksi, joka on luettavissa tässä.

Syyskauden viimeisessä kokouksessaan valtuusto käsitteli myös valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitetta anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi ja valtuutettu Amanda Pasasen aloitetta kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.1.2019 klo 18.00.
JAA