Helsingin kaupungin rakennusvalvonta tekee toisen esitutkintapyynnön päiväkotien rakennuslupa-asiassa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämässä päiväkotiselvityksessä käytiin alkukeväällä läpi sekä yksityisten että kaupungin omien päiväkotien rakennuslupia. Selvityksessä löytyi yhteensä 71 päiväkotia, joiden rakennuslupa oli puutteellinen. Helsingin kaupungin rakennusvalvonta teki maaliskuussa esitutkintapyynnön poliisille päiväkotiyritys Ankkalampi – Ankdammen Oy:stä. Nyt esitutkintapyyntö tehdään kaupungin omasta toiminnasta.

Esitutkintapyyntö on tehty maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Laki asettaa selkeän velvoitteen rakennusvalvontaviranomaiselle. Sen on rakennuslupaa koskevan tietyntyyppisen laiminlyönnin havaittuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten.

Rakennusvalvontaviranomainen toteaa esitutkintapyynnössään, että kyseessä näyttää kaupungin osalta olevan enemmänkin prosessien puutteellisesta kuvaamisesta ja puutteellisesta töiden vastuuttamisesta johtuva ongelma kuin jonkun yksittäisen viranhaltijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta teosta tai laiminlyönnistä aiheutunut tilanne.

– Esitutkintapyynnössä esille tulleet asiat on käyty läpi kaupunkiympäristön toimialan johdon kanssa. On tärkeää selvittää asia perinpohjaisesti, jotta tällaisilta virheiltä vältytään, toteaa pormestari Vapaavuori.

– Rakennusvalvontaviranomainen on toiminut lain mukaisesti, kun se on saattanut myös kaupungin omat toimet esitutkinnan kohteeksi. Nyt on muiden viranomaisten tehtävänä katsoa, ylittyykö asiassa tutkinta- tai syytekynnys, Vapaavuori jatkaa.

Maaliskuussa julkistetun selvityksen mukaan yhteensä 71 kaupungin ja yksityisten yritysten päiväkotitilaa oli käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää. Rakennusvalvonta on tunnistanut 31 kaupungin päiväkotitilaa sellaisiksi, joissa tarvitaan toimenpiteitä tilojen saattamiseksi vastaamaan rakennusmääräyksiä. Kuuden osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä.

Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa.

Kaupunki varmistaa päiväkotien turvallisuuden ja terveellisyyden

Kaupunki suhtautuu vakavasti päiväkotien rakennuslupien puutteisiin. Lupapuutteellisuuksia on selvitetty pormestari Vapaavuoren asettamassa työryhmässä yksityiskohtaisesti koko kevään ajan. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimiala ovat jo toteuttaneet vaadittavia toimenpiteitä prosessien puutteiden kuntoon saattamiseksi.

Vastuu kaupungin omien päiväkotien rakennuslupien hakemisesta on kaupungin hallintosäännön ja vastuujaon mukaan kaupunkiympäristön toimialalla. Yksityisten päiväkotien kohdalla palveluntuottaja on vastuussa siitä, että kaikki sen päiväkotitoimintaa koskevat luvat ovat kunnossa.

Helsinkiin tulossa 1600 päiväkotipaikkaa tänä vuonna

Helsingin väestömäärä kasvaa ja sen myötä päivähoitopaikkojen tarve lisääntyy. Helsingissä odotetaan varhaiskasvatusikäisen väestömäärän kasvavan tänä vuonna noin 340 lapsella, mutta hoitopaikkoja on suunnitteilla huomattavasti enemmän. Vuonna 2019 Helsinkiin on valmistumassa noin 1600 uutta päivähoitopaikkaa.JAA