Helsinki ilmasta nähtynä.

Helsingin kaupungin hankintastrategia uudistettiin

Helsingin kaupungin uusi hankintastrategia on saanut kaupunginhallituksen hyväksynnän. Hankintastrategian tehtävä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista. Hankintastrategian kolme pääteemaa ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot.

Hankintojen eli sisäisten ja ulkoisten palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin kaupungin menoista. Helsingin hankintojen volyymi on noin neljä miljardia euroa vuosittain. Helsinki onkin Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija. Suomen julkisten hankintojen volyymi on noin 35 miljardia euroa vuosittain, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa.

Helsingin uusi hankintastrategia on jaettu kolmeen pääteemaan, jotka ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot. Nämä teemat tiivistävät sen, mitä Helsinki haluaa hankintojensa kautta saavuttaa.

”Hankinnoilla luodaan edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle helsinkiläiselle palvelutuotannolle. Uudistunut hankintastrategia kuvaa, miten hankintatointa edistetään ja toteutetaan jatkossa”, kertoo hankintajohtaja Jorma Lamminmäki.

Hankintastrategia on entistä vastuullisempi 

Uudessa hankintastrategiassa Helsinki painottaa hankinnoissaan voimakkaammin hankintojen vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.

”Otamme haltuun roolimme suurena markkinatoimijana, selkeytämme hankintojen johtamista ja parannamme hankintatiedon tuottamista ja hyödyntämistä. Osallistamme kaupunkilaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä enemmän hankintojen valmisteluun ja nostamme hankintaosaamisemme huipputasolle”, Lamminmäki toteaa hankintastrategian tavoitteista.

Uudistetussa hankintastrategiassa on huomioitu kaupungin keskeiset strategia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten Helsingin kaupunkistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka sekä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkastustoimen suositukset on otettu huomioon.

Helsingin hankintastrategia uudistettiin samaan aikaan Suomen kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimisen kanssa. Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman avulla luotiin kansallinen julkisten hankintojen strategia julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Ohjelmassa laadittiin Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin 9.9.2020. Helsingin hankintastrategiassa on hyödynnetty kansallisen strategian tietoaineistoa ja johtopäätöksiä.

Tutustu päivitettyyn hankintastrategiaan täällä.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta. Tehtäviin kuuluvat myös sopimushallinta, kaupungin hankintatoimen kehittäminen ja ohjaus sekä harmaan talouden torjunta.

Lue lisää:

Hankintastrategia 2020

Helsinki Region Infoshare 

Tutkihankintoja.fi 

Työllistämisehdot julkisissa hankinnoissa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing.