OmaStadi Raksa.

Helsingin kaupungin demokratiakokeilu – yhä useampi helsinkiläinen mukaan vaikuttamaan

Vieraskielisen väestön määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä. Vuosina 2017– 2018 tapahtuneesta 12 800 hengen väestönkasvusta kaksi kolmasosaa oli ulkomaalaistaustaisia. Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien määrä ylitti vuoden 2018 aikana Helsingissä 100 000. Tämä on 15,7 prosenttia kaupungin koko väestöstä.

Kaupunki tavoittaa vieraskielisiä helsinkiläisiä heidän määräänsä nähden liian vähän osallistumis- ja vaikuttamisasioissa. Demokratiakokeilulla pyritään madaltamaan kynnystä ja saamaan yhä useampi helsinkiläinen mukaan vaikuttamaan kaupungin asioihin.

Helsingin kaupungin demokratiakokeilu on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö. Toteutus jakautuu kanslian osuuteen, jossa keskitytään erityisesti venäjänkielisten osallisuuden vahvistamiseen, ja kaupunkiympäristön toimialan osuuteen, jossa kehitetään viestintää ja vieraskielisten asukkaiden tavoittamista. Hanke kestää maaliskuuhun 2021.

Sitran Demokratiakokeilut 2020 –hankekokonaisuudella tavoitellaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta. Helsingin kaupunki on mukana kokonaisuudessa omalla hankkeella.

Venäjänkielisten äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa

Demokratiakokeilun tavoitteena on tavoittaa niitä helsinkiläisiä, joiden äidinkieli on venäjä, sekä niitä venäjänkielisiä pääkaupunkiseutulaisia, jotka käyttävät Helsingin kaupungin palveluita. Hankkeessa pyritään lisäämään venäjänkielisten osallistumista osallistuvassa budjetoinnissa ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä venäjänkielisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa ja järjestetään osallisuusaiheisia tilaisuuksia asukkaille ja järjestöille.

Tavoitteena on tiedottaa venäjänkielisiä suomalaisista ja helsinkiläisistä suoran osallistumisen tavoista, aktivoida heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen sekä lisätä venäjänkielisten aktiivisuutta osallistuvassa budjetoinnissa.

Osallisuuden vahvistamista kyselyllä ja asukastilaisuuksilla

Demokratiakokeilussa Helsingin kaupungin yhteistyökumppanina toimii Cultura-säätiö. Cultura-säätiö on kansallinen toimija, jonka tehtävänä on lisätä Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Cultura edistää Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten osallisuutta ja syvällistä kotoutumista sekä pyrkii normalisoimaan moninaista suomalaisuutta.

Demokratiakokeilu käynnistyy kyselyllä, jolla selvitetään venäjänkielisten helsinkiläisten tietoja ja kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaupungissa. Kyselyn pohjalta voidaan kehittää kaupungin toimintaa entistäkin mukaan ottavammaksi ja saadaan tietoa mahdollisista osallistumisen esteistä. Tutustu ja vastaa kyselyyn. Kysely toteutetaan venäjäksi.

Kyselyssä nousseista teemoista ja kaupungin ajankohtaisista projekteista järjestetään syksyn ja talven aikana useita venäjänkielisille suunnattuja asukastilaisuuksia. Venäjänkielisille järjestetään myös OmaStadiin, eli osallistuvaan budjetointiin liittyviä ideointitilaisuuksia ja kannustetaan osallistumaan päätöksentekoon.

Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen

Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa omaa osiota Helsingin demokratiakokeilusta. Sitran rahoituksen lisäksi hankkeessa on mukana rahoitusta Ympäristöministeriön sosiaalisesti kestävät kaupungit -kokonaisuudesta.

Kaupunkisuunnittelun kokeiluun valitaan 1-3 kaavahanketta, joita työstetään yhdessä vieraskielisen väestön kanssa. Hankkeessa keskitytään erityisesti niihin, joilla on esteitä tai vaikeuksia osallistumisessa, tai joita kaupungin tämän hetkinen vuorovaikutus ja viestintä ei riittävän hyvin tavoita.

Kaupunkiympäristön toimialalla tavoitteena on luoda vieraskieliselle väestölle entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja kokea kuulumisen tunnetta kotipaikkaansa. Pyrkimyksenä on vahvistaa etenkin sosiaalista kestävyyttä Helsingissä. Laajasti tarkasteltuna kaupungin, yhteistyökumppanien ja asukkaiden ymmärrys yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen vaikuttavista tekijöistä kasvaa.