Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-21 etenee kaupunginvaltuustoon

Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteiden ja tavoitteiden hyväksymistä.

Kaupunkistrategian mukaan toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua tarvitsevien etu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä vaikutetaan siihen, että kaupunkilaisten elämä sujuu mukavasti, koettu hyvinvointi, elämänlaatu ja terveys paranevat sekä arjen ympäristöt ovat hyvää ja liikkuvaa elämää tukevia.

Hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia kaupungin toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on linjannut valtuustokauden painopisteiksi:

  1. eriarvoisuuden vähentämisen
  2. liikkuvan ja terveellisen kaupungin kaikille
  3. lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn
  4. ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisen
  5. mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen
  6. elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (.pdf)

Kaupunginhallitus asetti toimikuntia

Kokouksessaan 10.6. kaupunginhallitus päätti asettaa kaksikielisyys-toimikunnan seuraamaan ja arvioimaan kaksikielisyyden toteutumista sekä digitalisaatiotoimikunnan edistämään kaupungin digitalisaatiokehitystä.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää valtuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä Tomi Sevanderin valintaa apulaispormestari Nasima Razmyarin sijaiseksi perhevapaan ajaksi 18.7.- 31.12.2019.

Kaupunginhallitus piti 10.6. kaksi eri kokousta kaupunginhallituksen kokoonpanon muutoksen takia. Ensimmäisessä kokouksessa edellinen kaupunginhallitus pani kaupunginvaltuuston 5.6. kokouksen asiat täytäntöön. Heti ensimmäisen kokouksen jälkeen kaupunginhallitus kokoontui uudella kokoonpanolla ja käsitteli päivän varsinaisen asialistan.
Kaupunginhallituksen 10.6. ensimmäisen kokouksen (24. kokous) päätöstiedote ja toisen kokouksen (25. kokous) päätöstiedote. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset löytyvät päätöstiedotteet-sivulta.