Helsingin budjetista yhteisymmärrys kaupunginhallitusryhmien välillä

Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuina olevat valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2019 budjetista. Ryhmien välisissä neuvotteluissa talousarvioehdotukseen lisättiin 22 miljoonaa euroa uusia menoja.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioehdotusta kokouksessaan 29. lokakuuta 2018. Seuraavaksi talousarvioehdotusta käsitellään kaupunginvaltuustossa, joka hyväksyy sen kokouksessaan.28. marraskuuta. Yhteenveto budjettineuvottelujen tuloksesta:

Budjettineuvottelujen lopputulos 26.10.2018

Investoinnit

• Ta- kohta 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset + 2,5 miljoonaa euroa
   o Ensisijaisesti leikkipuistoihin, huomioiden esikaupunkialueiden tarpeet. Luonnonsuojeluun kohdennetaan 0,5 miljoonan vuosittainen korotus, joka jatkuu suunnittelukauden.
• Ta- kohta 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2,5 miljoonaa euroa
   o Liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahojen lisäys sisältäen Lauttasaaren tekojää ja liikuntapaikkoja vähintään 10 koulun pihalle.
• Itäkeskuksen suunnittelu + 0,4 miljoonaa euroa
   o Itäkeskuksen kaupunginosakeskustan maankäytön suunnittelun käynnistämisen vuoden 2019 aikana. Osana kehittämistyötä tehdään myös Itäväylän ja Kehä I:n risteysalueen liikennesuunnitelma
• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, digitalisaatio + 1,25 Me
• Selvitetään mahdollisuudet Käpylän peruskoulun peruskorjauksen aikaistamiselle.

Yht. 6,65 miljoonaa euroa


Käyttötalous

Kaupunginkanslia 0,2 miljoonaa euroa, josta mm.

• ruotsinkielisen kotouttamisen koordinaattori, 1 henkilötyövuosi
• kesäyliopiston avustuksiin 0,055 miljoonaa euroa
• asukastalojen avustusten indeksikorotuksiin
• tasa-arvohankkeen käynnistämiseen

Pelastuslaitos 0,3 miljoonaa euroa

• lisäys sopimuspalokuntien toimintatukeen

Kaupunkiympäristön toimiala (mom. 31001) 2,0 miljoonaa euroa, josta mm.

• Pyöräväylien ylläpitoon noudattaen pyöräväylien talvihoidon kokeiluraportin suosituksia.
• Luonnonsuojelun sisällä toteutetaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 kunnianhimoisesti ja kunnostustoimia tehdään osin investointimäärärahoista. Samalla aloitetaan Östersundomin lintuvedet Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys.
• Puisto- ja viheralueiden ylläpidossa huolehditaan siitä, että esikaupunkialueiden tarpeet huomioidaan riittävällä kunnianhimolla.
• Maankäytön suunnittelussa varmistetaan keskeisten esikaupunkialueiden suunnitteluhankkeiden edistyminen.

Sosiaali- ja terveystoimiala 13 miljoonaa euroa, josta mm.

• Mielenterveyspalveluiden kehittämiseen erityisesti lapsille ja nuorille
• Ikäihmisten kotona asumisen tukemisen vahvistamiseen
• Terveysasemien saatavuuden parantamiseen
• Sosiaalityön mitoitusten tarkistamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa
• Helsinki tekee vuonna 2019 toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi erityisesti nuorten kasvaneen asunnottomuuden torjumiseksi ja aloittaa tuetun asumisen jonojen purkamisen 2019.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3,5 miljoonaa euroa, josta mm.

• Maksuttoman toisen asteen toimenpiteisiin 2,0
• Esi- ja perusopetuksen koulunkäyntiavustajien ja laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 3,0 miljoonaa euroa, josta mm.

• Avustusjärjestelmän kehittämiseen ja avustuksiin 1,0 miljoonaa euroa, josta
   o liikuntapuolen avustuksiin 0,2 miljoonaa euroa
   o kulttuuripuolen avustuksiin 0,8 miljoonaa euroa


Yht. 22 miljoonaa euroa


Kirjaukset


• ”Helsinki selvittää syyskuun 2019 loppuun mennessä uusia vaihtoehtoja hyödyntää nykyistä laajemmin yksityisiä palveluntuottajia kasvupalveluissa ja erikseen määriteltävissä sote-palveluissa esimerkiksi allianssimallilla.”

• ”Helsinki tekee strategiansa mukaisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huomioi päästöjen vähentämisen kaikessa päätöksenteossaan. Toimialojen tulee aloittaa valmisteilla olevan Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019. Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen selvitys toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.”

• ”Investointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityisesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin viedään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. Hekan edellytykset toteuttaa hankkeita.”

• ”Vuonna 2019 aloitettua palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan tulevina vuosina. Kaupunki kuulee henkilöjärjestöjä palkkakehityssuunnitelman valmistelussa. Jatkotyössä arvioidaan palkkakehityssuunnitelman kohdennuksen vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnissa.”

• ”Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.”

• ”Liikuntainvestointien toteuttamiseen varataan kaupunkiympäristön toimialalla riittävät henkilöstöresurssit.”

• Selvitetään ammatillisen koulutuksen muutosten vaikutus ammatillisten koulutuksen laatuun ja keinoja, joilla kaupunki voi vastata kehittämistarpeisiin.

• s. 241, 3. kappale / Lisätään omaishoitajia koskeva lausuma: Virkkeen ”Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan painottamalla toiminnassa erityisesti kotona asumista tukemia ja kuntoutumista edistäviä palveluja” jatkoksi: ”sekä tuetaan omaishoitajien asemaa ja jaksamista.”

• Kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö varmistaa yhteistyössä koulutus- ja kasvatussektorin kanssa, että kotouttaminen mahdollistetaan myös ruotsiksi.

• Varmistetaan, että jokaisessa peruskoulussa on käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset oppimateriaalit.

• Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan yli 2-vuotiaiden lasten osalta.

• Kaupunki selvittää vuoden 2019 aikana digitalisaation ja robotiikan kehittymisen vaikutuksista kaupungin henkilöstön työtehtäviin ja -vaatimuksiin.


Poistot budjettikirjasta:


Poistetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan luvusta kappaleesta ”Talousarvion vaikutusarviointi”
(s. 221) kohdat:

• Suurimmat uhat kohdistuvat liikuntapalvelujen ylläpitoon ja tämä tarkoittaa esimerkiksi aukioloaikojen supistamista, uimavalvonnan vähentämistä, luonnonjääkenttien jäädyttämättä jättämistä ja joidenkin matalan kynnyksen liikuntapalvelujen vähentämistä. Jääurheilun tilankäyttöavustuksen kasvattaminen ei myös ole mahdollista, millä olisi varmistettu nykyinen hintataso harrastajille Pirkkolan jäähallin ennakoimattoman sulkemisen vuoksi.

• "Roihuvuoren ja Pakilan nuorisotalojen sekä Kaapelitehtaan musiikkitilojen toimintaa supistetaan tai luovutaan kokonaan toiminnasta.”

Muokataan s. 150 kirjausta seuraavasti:
• ”Varhaiskasvatuksessa luovutaan pienistä yksiköistä ja sijoitetaan toimintaa kaupungin omistamiin tiloihin.”


Kaupunginhallituksen päätöstiedote 29.10.2018