Ihmiset kävelevät puistossa aurinkoisena päivänä.

Aikuissosiaalityö kuutoskaupungeissa vuonna 2020

Aikuissosiaalityön Kuusikko-raportissa tarkastellaan kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä ja aikuissosiaalityön sisältöä sekä koronapandemian vaikutuksia aikuissosiaalityöhön vuonna 2020. Raportissa on lisäksi kuvattu alkuvuodesta 2021 ensimmäistä kertaa toteutetun Kuusikon yhteisen aikuissosiaalityön asiakaskuntaa koskevan kyselyn tuloksia.

Aikuissosiaalityön ydin rakentuu ihmisten perustarpeista (toimintakyky ja hyvinvointi, ihmissuhteet sekä osallistuminen ja kuntoutuminen, asuminen, toimeentulo ja talous) huolehtimisesta ja arjen sujumisen tukemisesta. Erityisesti kriisiaikoina, kuten koronapandemia-aikana aikuissosiaalityön rooli on korostunut. Koronapandemia-aikana lisääntynyt työttömyys, lomautukset, mielenterveyden horjuminen ja syvenevät taloudelliset ongelmat tulevat pitkällä aikavälillä lisäämään aikuissosiaalityön palvelutarvetta. Koronaan kohdistuvat palvelut tulevat vähenemään, kun väestö on saatu rokotettua, mutta sosiaalineuvonnan tarve jatkuu.

Raportti pohjautuu sekä vertailevaan tutkimusaineistoon että kyselytuloksiin

Aikuissosiaalityön kyselyn tulokset tuovat kiinnostavaa lisätietoa aikuissosiaalityön asiakaskunnan hyvinvoinnista. Koska kyselyn vastausmäärät jäivät pieniksi suhteessa aikuissosiaalityön kokonaisasiakasmäärään, ei tuloksia voida yleistää koskemaan koko Kuusikon aikuissosiaalityön asiakaskuntaa. Kyselyn asiakkaiden hyvinvoinnin haasteita ovat erityisesti: mielenterveysongelmat, heikko toimintakyky, talousasiat, riippuvuudet ja asumisen ongelmat. Kyselyyn valikoituneista kuutoskaupunkien asiakkaista 58 prosentilla arvioitiin olevan mielenterveysongelmia ja arjen toimintakyky arvioitiin haasteelliseksi hieman yli puolella asiakkaista. Haasteita talousasioissa oli 44 prosentilla ja riippuvuuksia 35 prosentilla kyselyn asiakkaista.

Vaikuttava aikuissosiaalityö vähentää eriarvoisuutta, lisää yhteiskuntarauhaa, saattaa ihmisiä toimintakykyisemmiksi ja vähentää syrjäytymisen aiheuttamia haittoja niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Kuutoskaupungeissa on ollut suuria haasteita rekrytoinnissa niin saatavuuden kuin pysyvyyden suhteen. Laki ei säätele aikuissosiaalityön asiakasmäärää tai mitoitusta. Asiakkaita voi olla työntekijällä jopa yli 100. Jotta aikuissosiaalityö säilyttää veto- ja pitovoimaisuutensa, on kiinnitettävä huomiota niin työoloihin eli kohtuulliseen työmäärään, psykososiaaliseen kuormitukseen kuin myös palkkaukseen. Aikuissosiaalityön suuret asiakasmäärät ja liian pieni palkkataso suhteessa työn vaativuuteen vaikeuttavat työntekijöiden rekrytointia ja työssä pysymistä.

Ensimmäistä kertaa toteutettu Kuusikon yhteinen aikuissosiaalityön asiakaskuntaa koskeva kysely

Kuutoskaupungeissa toteutettiin ensimmäistä kertaa Kuusikon yhteinen kysely koskien aikuissosiaalityön asiakkaita. Tietoa kerättiin ajalla 11.1.–12.2.2021. Kyselyn vastaukset ovat työntekijöiden näkemyksiä asiakkaiden tilanteista ja tarpeista. Kyselyä ei ole täytetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Kyselyn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa kunkin kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskunnasta sekä kerätä tietoa kuutoskaupunkien tasolla aikuissosiaalityön asiakkuuksista valtakunnalliseen käyttöön.

Kyselyyn tuli kuutoskaupunkien asiakkailta vastauksia yhteensä 5059 kappaletta (Helsinki 874, Espoo 201, Vantaa 964, Turku 342, Tampere 1743, Oulu 935). Kyselyyn valittujen asiakkaiden määrä vaihteli kaupunkien kesken.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2020

Kuusikko-työryhmä


Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä


Kuva: Lauri Rotko, Helsingin kaupungin aineistopankki.