Kuva: Jussi Hellsten

5G-ilmanlaatutiedon tuottamiseen 4,6 miljoonan euron EU-rahoitus Helsingille ja Helsingin yliopistolle

Helsingin kaupungin vetämä ilmanlaadun mittaamiseen ja parantamiseen liittyvä HOPE-hanke valittiin rahoitettavaksi EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta. Avointa testialustaa, kattavaa sensoridataa, verkkoteknologiaa ja suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä hankkeessa luodaan edellytyksiä uusille palveluille ja uudelle liiketoiminnalle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5,7 miljoonaa euroa, josta EU-tuki kattaa 4,6 miljoonaa euroa.

Ilmanlaatuun liittyy merkittäviä ja pahenevia ongelmia maailman suurkaupungeissa. Ilmanlaatutiedon tuottamisen haasteena on, että ilmanlaadun mittaaminen, analysointi ja hyödyntäminen on monimutkaista ja virhealtista. Mittausten niukkuus rajoittaa merkittävästi ilmanlaatutiedon paikallistason tarkkuutta erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Reaaliaikaisen korkeatarkkuuksisen tiedon puute vaikeuttaa kohdennettujen ilmanlaadun parantamistoimenpiteiden suunnittelua, kun halutaan huomioida myös asukkaat ja heidän tarpeensa kaupunkiympäristöön liittyen.

HOPE-hanke keskittyy kolmeen erityyppiseen ympäristöön: Vallilla–Kumpula-akselille, Pakilaan ja sen lähialueille sekä Jätkäsaareen. Hankkeessa paikallisen ja reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon tuottamisessa hyödynnetään suomalaista huippuosaamista: Vaisalan anturiteknologiaa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kokemusta ilmanlaatuverkkojen operoimisesta ja tiedon käsittelystä sekä Ilmatieteen laitoksen mallinnusosaamista.

Helsingin yliopisto kehittää hankkeessa muun muassa 5G-verkkoympäristöjä reaaliaikaisen ilmanlaatudatan tiedonsiirtoon, ja hankkeen yhtenä painopisteenä on kehittää myös laitteiden 5G-kyvykkyyttä. Tämä kytkeytyy Helsingin laajempaan 5G-testiympäristöjen kehittämiseen. Ilmanlaadun analyysi ja ymmärrys perustuu Station for Measuring Earth surface - Atmosphere Relations (SMEAR) -mittausverkon kattavaan havaintoaineistoon. Projektissa yhdistetään monipuoliset mittaukset, alueellinen ja paikallinen vaihtelu mittausverkolla ja reaaliaikainen analyysi ja mallinnus.

”Tämän hankeyhteistyön kautta tarjoutuu mahdollisuus täysin uudenlaisten, kansainvälistä kysyntää herättävien palvelujen syntyyn. Helsingissä kehitetyillä ratkaisuilla voidaan samalla olla mukana ratkaisemassa globaaleja ongelmia”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Huippututkimukseen ja teknologiaosaamiseen perustuvassa HOPE-hankkeessa kehitetään ilmanlaadun mittaamisen ohella osallistavan budjetoinnin malleja, joilla ilmanlaatua parantavat ratkaisut voidaan suunnitella ja valita yhteistyössä asukkaiden kanssa. Osallistamisen avulla ymmärrys ilmanlaadusta ja sen parantamiseen liittyvistä keinoista saadaan tuotua yksilötasolle – näin edistetään jokaisen kykyä tehdä ilmanlaatuun myönteisesti vaikuttavia valintoja.

”HOPE-hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa osallistamalla kaikkia tahoja aina yrityksistä tutkijoihin ja kaupunkilaisiin. Samalla se näyttää kuinka dataa voidaan hyödyntää yksilöllisempien ja laadukkaampien palvelujen luomiseksi”, apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

Hankkeen suurimmat investoinnit kuuluvat Helsingin yliopistolle, joka kehittää erityisesti 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä. Uuden ilmanlaatuindeksin on tarkoitus huomioida entistä useampia muuttujia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa ilmanlaadusta. Laadukkaamman indeksin avulla voidaan tarjota uutta tietoa asukkaille ja yrityksille elämänlaadun parantamiseksi.

”Tiivistyvissä kaupungeissa hengitysilman laadun tutkiminen on entistä tärkeämpää, sillä huono ilmanlaatu on monille yhä kasvava huolenaihe. Tämän projektin toiveena on löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Yksi näistä ratkaisuista on uusi ilmanlaadun indeksi”, kertoo aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala.

Helsingin yliopiston osuus projektista on osa laajempaa MegaSense-tutkimusohjelmaa. MegaSensen tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa.

Helsingin kaupungin kumppaneina HOPE-hankkeessa ovat Helsingin yliopisto, Forum Virium Helsinki, Vaisala, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Useless ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja

Urban Innovative Actions

MegaSense

Käynnissä myös

Helsinki 5G -tukiasemien muotoilukilpailu