Vuoden 2020 talousarvioraami hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5. pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioraamiehdotuksen ensi vuodelle. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami.

Raamiehdotuksen mukaan käyttötalouden menoja voidaan kasvattaa 3,47 prosenttia verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Kunnallisverotulojen ennakoidaan kasvavan noin 3,4 prosenttia vuoden 2019 ennustetusta tasosta ja vastaavasti yhteisöveron ennustetaan toteutuvan vuoden 2019 tasolla. Kiinteistöverotulon ennakoidaan kasvavan 1,8 prosenttia.

Investoinnit eivät kasvata asukkaiden lainakantaa

Investointien kokonaistaso mitoitetaan strategian taloustavoitteen mukaisesti siten, ettei lainakanta asukasta kohti kasva. Investointiraamissa kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman vuotuinen kokonaisinvestointitaso on keskimäärin noin 758 miljoonaa euroa sisältäen liikenneliikelaitoksen sekä muiden liikelaitosten investoinnit. Vuoden 2020 investointiraamissa kokonaisinvestointitaso on 988 miljoonaa euroa. Investointitaso on näin ollen melko korkea verrattuna vuosien 2017 ja 2018 toteutuneeseen investointitasoon nähden.

Kaupunkiyhteinen raamibudjetointi vahvistuu

Helsingissä taloussuunnittelu yhtenäistyy entisestään, sillä raamiesitys tulee olemaan kaupunkitasoinen toimialakohtaisten raamien sijaan.

Vaikka lauta- ja johtokunnille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, tehdään talousarvioehdotusten yhteensovitus syksyllä budjetin laadinnan yhteydessä kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Muutos tuo toimialalautakunnille toisaalta enemmän vapautta taloutensa suunnitteluun, mutta vastaavasti myös lisää vastuuta kaupunkistrategian mukaisesta kaupunkiyhteisestä vastuullisesta taloudenpidosta.

Talousarvioon myös ympäristövaikutusten näkökulma

Toimintasuunnitelmakaudelle tulee esittää ympäristöä koskevia sitovia tai toiminnallisia tavoitteita, joissa täytyy ottaa huomioon kaupunkistrategian ympäristötavoitteet sekä kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteet.

Myös ympäristönsuojelun alueohjelmat, kuten Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ilmansuojelusuunnitelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus KETS on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee sisällyttää päästöjenvähennystavoitteet myös omaan toiminnan ohjausjärjestelmään. Tavoitteena on hiilineutraalisuus viimeistään vuonna 2035.

Toimialojen tulee talousarvioehdotusta laatiessa tunnistaa ja huomioida talousarvion vaikutukset myös lapsiin. Lisäksi talousarvion vaikutusarviointia tulee tehdä esimerkiksi sukupuolivaikutusten, terveys- ja hyvinvointivaikutusten, sosiaalisten vaikutusten, yritysvaikutusten ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 julkaistaan lokakuussa 2019.

Lue lisää:
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 laatimisohjeet

Kaupunginhallituksen 6.5. kokouksen kaikki päätökset on luettavissa päätöstiedotteesta.