Vuorovaikutustaitoja opitaan koulussa yhdessä ja yhteistyössä

Helsingissä oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti moninainen. Tässä monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttää kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. Oppilaat kehittävät sosiaalisia taitojaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä itseilmaisua. Oppilaat oppivat argumentoimaan ja esittämään mielipiteensä rakentavasti sekä osaavat asettua toisen asemaan ja tarkastella asioita eri näkökulmista.

Empatia- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä taitoja nyky-yhteiskunnassa. Helsinkiläisissä kouluissa on käytössä erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja -ohjelmia, muun muassa Laakavuoren ala-asteella tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit on koulussa pilottina käytössä joka ainoassa luokassa lukujärjestyksessä. Kiusaamisen vastaisen ohjelman avulla näitä toimintoja pyritään yhtenäistämään, kehittämään sekä myös löytämään uusia vaihtoehtoja oppia vuorovaikutustaitoja. 

Osana käynnissä olevaa mediataitoviikkoa Microsoft Oy:n 30 työntekijää vierailee tiistaina 11.2.2020 kymmenessä helsinkiläisessä koulussa keskustelemassa opettajien ja 3.-4. luokkien oppilaiden kanssa empatiasta. Tämän vapaaehtoispäivän tavoitteena on ehkäistä nettikiusaamista ja välittää tietoa empatiapakkaus.fi-sivustosta, josta löytyy muun muassa kaikille suomalaisille kouluille suunnattu digitaalinen opetusmateriaali empatiataitojen opettamiseen, oppimiseen ja harjoittelemiseen.

Helsingin kaupungin koulut osallistuivat marras-joulukuussa 2019 OECD:n kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitettiin oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja ja niiden merkitystä oppimisessa. Näitä taitoja ovat muun muassa yhteistyötaidot, empatia, luottamus, vastuullisuus ja sinnikkyys. Tutkimuksen tulokset valmistuvat syksyllä 2020.