Lapsia jotka rakentavat palapeliä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää uutta varhaiskasvatuslakia onnistuneena

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää uuden varhaiskasvatuslain tavoitteita onnistuneina ja selkeinä. Erityisen hyvä on, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on nostettu lain keskeiseksi periaatteeksi ja että varhaiskasvatuksen määritelmässä korostuu pedagogiikka.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä pedagogiikan ja pedagogisen osaamisen vahvistamista, sillä varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Monien taitojen kannalta aivojen kehittymisen paras herkkyyskausi osuu ikävuosiin 1-6 ja esimerkiksi kielelliselle kehitykselle varhaiskasvatus on otollista aikaa. Lautakunta lisäsi lausuntoonsa maininnan siitä, että kaikkien lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tulisi palauttaa lainsäädäntöön ja muutamia muita tarkennuksia.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä sitä, että kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä. Lähipalveluperiaate palvelee yhtenäisten ja eheiden opinpolkujen rakentumista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen.

Uusi henkilöstörakenne nostaa koulutustasoa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää ehdotettuja uusia nimikkeitä pääosin hyvinä ja selkeinä. Henkilöstöön liittyvä uudistus kokonaisuudessaan edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia, kun varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä on aiempaa selkeämmin edustettuna sekä pedagoginen, sosiaalityön että terveydenhuollon osaaminen ja näkökulma. Lautakunnan mielestä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja opettaja ovat nimikkeinä hyviä.

Lakiehdotuksen luonnoksessa esitetään, että päiväkodin johtajalta vaadittaisiin jatkossa kasvatustieteen maisterin tutkinto. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tätä hyvänä uudistuksena, koska päiväkodin johtajan työ on muuttunut vuosien saatossa aiempaa vaativammaksi ja työn vaatimukset ovat moninaistuneet. Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että maisteriopintoihin pitää kuitenkin jatkossa sisällyttää nykyistä enemmän johtamisopintoja.

Uuden lain myötä tavoitteena on että opettajia tai sosionomeja on vähintään 2/3 varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Helsinki vastaa noin 10 % koko maan varhaiskasvatuksesta, joten Helsingin osalta tämän laskelman mukaan kustannusvaikutus olisi 3,9 miljoonaa. Helsingissä on tällä hetkellä lastentarhanopettajia noin 40 % hoito- ja kasvatushenkilöstöstä. Henkilöstörakenteen muutokseen tulee varautua jo ennen muutoksen voimaantuloa, joten lisäkustannuksia syntyy jo ennen vuotta 2030.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että päiväkodissa olisi hoito- ja kasvatustehtävissä vähintään yksi henkilö, jolla on henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

”Haasteenamme Helsingissä on saada pätevää henkilökuntaa riittävästi. Koulutuspaikkoja on todella tarve saada lisätä”, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Yhteydenpito huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa helpottuu uuden lain myötä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusteltuna uudistuksena sitä, että jatkossa asiakkuus ei kuulu salassapidon piiriin. Lautakunta pitää myös hyvänä, että viestintä perheiden ja varhaiskasvatuksen järjestäjän välillä helpottuu oleellisesti ja muutos helpottaa sähköisten järjestelmien käyttöön ottoa.

JAA