Darrelin ja Ilarin mielestä TVV-tunneilla on hauskaa. Leikit ovat parasta. Kuva: Nina Dale

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit käytössä Laakavuoren ala-asteen jokaisessa luokassa: ”TVV-taidot ovat kaiken perusta”

Laakavuoren ala-asteen koulussa tunne- ja vuorovaikutustaidon tunnit on otettu ylimääräisenä oppituntina lukujärjestykseen kaikille vuosiluokille. Kyseessä on elokuussa alkanut pilotti, joka jatkuu kahden vuoden ajan.

- Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi lapsen kehityksen ja kasvun tärkeä osa-alue, perustelee Laakavuoren koulun rehtori Janne-Pekka Nurmi.

Nurmi, joka on taustaltaan lastentarhanopettaja, halusi tuoda TVV-oppitunnit koulun rakenteisiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa näiden taitojen harjoittelemisen aloittaa, sitä parempi.


Janne-Pekka Nurmi toivoo, että koulujen kokemusta kuunneltaisiin. ”Kouluissa on se asiantuntemus.”

- Vahvistamalla lapsen sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja vahvistetaan yksilön itsetuntoa, jolloin hän kykenee näkemään itsensä vahvana eri tilanteissa, Nurmi kertoo.

TVV-tunneilla harjoitellaan muun muassa kaveritaitoja, empatiataitoja ja omien sekä muiden ihmisten tunteiden tunnistamista. Tunnit antavat oppilaalle eväitä itsesäätelyyn, ristiriitojen ratkaisemiseen, erilaisuuden hyväksymiseen sekä kunnioittavaan ja arvostavaan vuorovaikutukseen.

Ehkäisee kiusaamista ja rasismia

Laakavuoren 6B-luokan TVV-tunti käynnistyy alkupiirillä. Me-koulukehittäjä Sini Enqvist pyytää oppilaita näyttämään peukulla ylös- tai alaspäin osoittaakseen, mikä on tämänhetkinen mieli ja olo. Osa oppilaista näyttää peukkua alaspäin, sillä huominen matikankoe jännittää. Myöhemmin oppilaat harjoittelevat leikin avulla silmiin katsomista eli toisen kunnioittavaa kohtaamista.


Alkupiirissä oppilaat istuvat toisiaan vastakkain. Tänään piirissä pohditaan esimerkiksi, mitä on sarkasmi.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ennaltaehkäisee kiusaamista, rasismia, konfliktitilanteita, yksin jäämistä ja syrjäytymistä. 6B-luokan luokanopettaja Suvi Skarp kertoo, että tänä syksynä hänen TVV-tunneillaan on keskitytty erilaisuuteen vahvuutena ja rikkautena.

- Olemme käyneet läpi erilaisuuteen ja voimavaroihin liittyviä asioita keskustelujen ja leikkien kautta. Lapset ovat myös täyttäneet kyselyjä, joiden vastausten perusteella he ovat oppineet uutta itsestään, Skarp kertoo.


Suvi Skarp suosittelee TVV-tunteja lämpimästi muillekin kouluille.

Skarpin luokka on hitsautunut hyvin yhteen, eikä konflikteja juurikaan ole. Kiusaamista ei ole opettajan mukaan ollut tänä syksynä enää lainkaan.

Yksi tunti viikossa, jolloin pysähtyä

Janne-Pekka Nurmen mukaan taustalla tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen tarpeelle on se, että yhteiskunta on muuttunut hyvin nopeasti ja paljon. Koulumaailmaan kohdistuu suuria haasteita, joista kaikkiin ei pystytä täysin vastaamaan.

- Yhteiskunnallinen kehitys huolestuttaa ja se, miten nuori kasvaa sen mukana. TVV-taidot ovat kaiken perusta. Koulun toiminnan lähtökohtana on hyvin inklusiivinen tapa toimia. Meillä korostuu samanarvoisuus, ja kunnioitamme erilaisuutta, Nurmi sanoo tarkoittaen sekä koulun henkilökuntaa että oppilaita.


TVV-tunneilla voi ottaa vähän rennommin ja jopa leikkiä. Ne katkaisevat pitkää koulupäivää.

Koululla oli jo aiemmin ollut käytössä erilaisia vuorovaikutusohjelmia, kuten KiVa Koulu, Lions Quest ja Friends-ohjelma, mutta nyt toiminnasta haluttiin entistä systemaattisempaa. Luokanopettajat ovat vastuussa TVV-tuntien pitämisestä, mutta tuntien suunnittelussa voi olla mukana lisäksi kuraattori, koulupsykologi tai Me-koulukehittäjä.

- On tärkeää, että viikossa on hetki aikaa, jolloin voi pysähtyä näiden asioiden äärelle. Opettajille tämä ei vaadi lisäkoulutusta. Mielestäni tämä pitäisi saada kaikkiin kouluihin, Sini Enqvist sanoo.

Harjoittelu alkaa jo eskarissa

Laakavuoressa on aktiivinen oppilaskunta, ja työviikko on järjestetty niin, että oppilaskunnan kokous on aina tiistaisin ja TVV-tunnit keskiviikkoisin ja torstaisin, jolloin kokouksesta voidaan viedä luokkiin keskustelunaiheita. TVV-tunteja järjestetään myös kahdessa koulun läheisessä esikoulussa.


Aarne ja Zahraa esittävät toisilleen eri asioita pantomiimina. Molemmat ovat yhtä hyviä keksimään vastauksen.

TVV-tunnit eivät poista opettajan velvollisuutta käydä läpi hyvään käytökseen liittyviä asioita muillakin oppitunneilla, mutta se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden harjoitella taitoja hallitussa ja turvallisessa ympäristössä.

- Ajatus on, että tämä tulisi lopulta pysyväksi ja vietäisiin opetussuunnitelmaan, Nurmi toivoo.

Syrjäytymisen ehkäisemistä

Rehtori kuvailee Laakavuoren ala-astetta sopivankokoiseksi kouluksi haastavalla alueella. Koulussa on 260 oppilasta, joista vähän yli puolet ovat S2-oppilaita eli opiskelevat suomea toisena kielenä. 24 prosenttia koulun oppilaista on erityisen tuen oppilaita.

Janne-Pekka Nurmi kehuu koulun henkilökuntaa ”loistavaksi ja sitoutuneeksi”.

- He tekevät duuninsa hyvin, mutta osaavat myös nauraa ja heittää leikiksi. Tämä tukee osaltaan vuorovaikutusta, Nurmi sanoo.


Sini Enqvist on ollut alusta asti mukana ideoimassa ja suunnittelemassa TVV-tunteja. Ne ovat käytössä myös Malmin peruskoulun 3.-4.-luokilla.

Suuri haaste Mellunmäessä on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Mellunmäen rakentaminen alkoi 1960-1970-luvun taitteessa, ja asukkaat muuttivat alueelle erityisesti metron myötä. 1990-luvun lama kohteli monia alueen perheitä kaltoin.

- Täällä on lamassa tipahtaneiden huoltajien lapsia. Ylisukupolvinen syrjäytyminen pitää saada katki, Nurmi painottaa.

Mellunmäki on yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän Mukana-ohjelman kohdealueista ja myös kaupunkiuudistuskohde. Mukana-ohjelmassa tavoitellaan sitä, että jokaisella lapsella olisi elämässään ainakin yksi turvallinen aikuinen sekä yksinäisyydeltä suojelevia kaverisuhteita. Lisäksi tavoitteena on, ettei lapsuusajan köyhyys määrittäisi liikaa nuoren mahdollisuuksia ja että jokainen nuori saisi toisen asteen tutkinnon.

- Opettajana sitä aina toivoo, ettei kukaan syrjäytyisi tai jäisi kavereiden ulkopuolelle. Uskon, että TVV-tunnit kantavat hedelmää pitkällä aikavälillä, Suvi Skarp sanoo.

Teksti ja kuvat:
Nina Dale