Oppimisessa hyödynnetään monipuolisia materiaaleja perinteisten oppikirjojen lisäksi

Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa on kuluvan talven aikana selvitetty oppimateriaalien ja oppikirjojen tilannetta sekä materiaalien hankintaa. Oppimateriaalien resursointi, hankinta ja käyttö vaihtelevat kouluittain. Materiaalien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan.

”Koulujen oppimateriaalit, erityisesti oppikirjojen määrä ja niiden käyttö, ovat herättäneet keskustelua. Lähtökohtana on, että kaikissa oppiaineissa on käytössä joko oppikirja tai digitaalinen materiaali tai molemmat. Maailman muuttuessa ja uusien opetussuunnitelmien myötä tarvitsemme uusia tapoja oppia ja opiskella. Perinteisten oppikirjojen lisäksi pyrimme tietoisesti käyttämään monipuolisia materiaaleja”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Hän muistuttaa myös, että oppimateriaalien hankinta on yksiselitteisesti koulujen vastuulla, ei huoltajien.

Opetussuunnitelman tavoitteet ja budjetti määrittävät koulujen oppimateriaalihankintoja

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosina 2016−2019 toi kouluille tarpeen uudistaa suuren määrän oppimateriaaleja. Helsingin kaupungin suomenkielisille peruskouluille tehdyn kyselyn perusteella vuonna 2018 koulut hankkivat oppimateriaaleja monipuolisesti. Oppikirjoja hankkivat kaikki kyselyyn vastanneet koulut (kyselyn vastausprosentti noin 80). Työkirjoja hankki 96 % kouluista ja sähköisiä oppimateriaaleja 94 %. Lisäksi koulut hankkivat käsikirjaston kirjoja ja muita oppimateriaaleja, kuten opetuksessa käytettäviä pelejä, leluja ja urheiluvälineitä. Digitaalisen oppimateriaalin käyttö lisääntyi vuoden 2018 aikana.

Koulut tekevät oppimateriaalien hankinnassa valintoja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen, materiaalien pedagogisen laadun, kestävyyden ja käytettävyyden sekä talouden puitteissa. Koulut hankkivat materiaaleja tarpeen mukaan ja hankinnoissa pyritään huomioimaan kestävät toimintatavat. Oppikirjoja kierrätetään ja uusia ostetaan huonokuntoisten tilalle. Oppimateriaalin valitsemiseen osallistuvat rehtorit, koulun johtoryhmä ja opettajat.

Vuonna 2018 Helsingin suomenkieliset peruskoulut hankkivat oppikirjoja 4 679 839 eurolla. Vuonna 2018 laskennallisia oppimateriaalirahoja lisättiin ensimmäisen luokan oppilaille 30 €/oppilas ja vuonna 2019 koulut ovat saaneet lisäyksenä sekä 1. että 2. luokan oppilaille 30 €/oppilas.

Koulut päättävät määrärahojen kohdentamisesta

Helsingin kaupungin peruskoulut saavat toimintamenoihinsa määrärahat oppilasmäärän perusteella. Lisäksi osa kouluista saa positiivisen diskriminaation (PD) määrärahaa, jota jaetaan kouluille, jotka toimivat keskimääräistä haastavammalla alueella.

Koulut päättävät määrärahojensa kohdentamisesta esimerkiksi oppimateriaalien ja henkilöstön palkkaamisen suhteen. Rehtori valmistelee vuosittain koulun määrärahojen käyttösuunnitelman, jonka koulun johtokunta hyväksyy. Rehtoreiden kanssa on keskusteltu määrärahojen käytöstä ja määrärahojen pedagogisesti tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta. Oppimateriaalihankinnoille ei ole määritelty ala- tai ylärajaa, ja koulut voivat kohdentaa saamansa määrärahan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Oppimateriaalihankinnat sisältävät oppikirjojen ja digitaalisten materiaalien lisäksi mm. käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden tarvikkeet sekä pääsymaksut.

Oppimateriaalien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan

Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo, että Helsingin koulujen oppimateriaalien hankintaprosessia on päätetty yhdenmukaistaa. ”Olemme laatineet kouluille ohjeistuksen oppimateriaalien hankinnoista, jossa painotetaan oppimateriaalin pedagogista käyttöä ja ennakkoon tehtävää pedagogista suunnittelua. Kouluissa suunnitellaan vuosittain, millainen oppimateriaali tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja oppilaiden oppimista parhaiten eri oppiaineissa.”

Koulun henkilöstö suunnittelee yhdessä oppimateriaalien pedagogista käyttöä ennen hankintapäätöstä. ”Selvityksen myötä on myös sovittu, että koulut osallistavat oppilaita nykyistä enemmän oppimateriaalin valinnassa. Myös huoltajien kanssa käydään koulun tilaisuuksissa keskustelua pedagogiikasta ja oppimateriaalin käytöstä”, Liisa Pohjolainen kertoo.

Selvitys oppimateriaalien hankkimisesta Helsingin suomenkielisissä peruskouluissa

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen oppimateriaaliohjeistusJAA