Abiturientti Julia Huovinen on osallistunut oppiainerajat ylittävälle kurssille.

Oppiainerajat ylittävät opinnot innostavat opiskelijoita

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kursseille, joissa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt yhdistyvät. Kun lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021, oppiainerajat ylittävää opetusta on tarjolla entistä enemmän.

Abiturientti Julia Huovinen on päässyt oppiainerajat ylittävien opintojen makuun omassa lukiossaan Brändö gymnasiumissa. Hän osallistui viime keväänä soveltavalle kurssille, jossa yhdistettiin psykologian ja historian näkökulmia holokaustiin.

Opettajia kurssilla oli yhteensä viisi Huovisen omasta lukiosta sekä Tölö gymnasiumista.

”Koska opettajia oli näinkin monta, saimme ryhmätöihin paljon tukea oman pienryhmän vastuuopettajalta.”

Myös Mäkelänrinteen lukion kolmannen vuosikurssin opiskelija Emil Laaksosella on myönteisiä kokemuksia kurssista, jolla opettajat tekivät yhteistyötä. Kun fysiikan kurssilla oli kaksi opettajaa, Laaksonen koki, että opettajat saivat keskittyä omaan vahvuusalueeseensa: toinen opetti teoriaa ja toinen taas menetelmiä.

”Mielestäni opettajien roolit olivat alusta saakka tosi selkeät. Kumpikin opetti yksin yhden oppitunnin viikossa, ja kolmannella tunnilla molemmat olivat läsnä. Silloin oli myös hyvin tukea saatavilla tehtävien tekoon”, Laaksonen kertoo.

Lukion uusia rakenteita: kursseista opintojaksoja

Lukion uuden opetussuunnitelman myötä yhä useampi opiskelija saa valita opintoja, joissa käsitellään kahden tai useamman eri oppiaineen sisältöjä. Taustalla on lukiouudistus, jossa pyritään eheyttämään lukiokoulutusta ja vähentämään opintojen sirpaleisuutta.

Kun oppiaineita yhdistetään, oppiaineiden väliset yhteydet vahvistuvat. Lisäksi opiskelijat pääsevät tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä ja aihealueita kokonaisvaltaisemmin kuin silloin, kun keskitytään vain yhteen oppiaineeseen.

Uuden opetussuunnitelman myötä lukioissa opiskellaan kurssien sijasta opintojaksoja, jotka voivat koostua yhden tai useamman eri oppiaineen opinnoista.

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä, elokuussa 2021 voimaan tulevassa, opetussuunnitelmassa linjataan, että kaikissa kaupungin lukioissa tullaan toteuttamaan ainakin yksi oppiainerajat ylittävä opintojakso. Lukiot päättävät itsenäisesti, mistä oppiaineista opintojakso koostuu, mutta teemana kaikilla on Hiilineutraali Helsinki 2035. Teema pohjautuu kaupunkistrategian mukainen tavoitteeseen hiilineutraalista pääkaupungista vuoteen 2035 mennessä.

Pois päällekkäisistä sisällöistä ja vahvistusta laaja-alaiselle ajattelulle

Julia Huovista oppiainerajat ylittävissä opinnoissa ilahduttaa päällekkäisten sisältöjen väheneminen lukio-opinnoissa. Emil Laaksosen mielestä eri oppiaineiden rinnakkain opiskelu taas vahvistaa opiskelijoiden laaja-alaista ajattelua.

”Varsinkin lukion jälkeisen elämän kannalta on tärkeä pystyä hahmottamaan asioita laajemmin kuin vain yhden tieteenalan näkökulmasta, ja tässä on mahdollisuus oppia sellaista ajattelua”, Laaksonen pohtii.

Tulevaisuudessa Huovisen mukaan esimerkiksi historian ja äidinkielen ja kirjallisuuden kulttuurihistoriaan liittyviä sisältöjä olisi mahdollista opettaa yhdessä. Sekä Huovisen että Laaksosen mielestä talousmatematiikkaa ja yhteiskuntaopin talousaiheita olisi hedelmällistä yhdistää.

”Luulen, että opettajatkin voisivat hyötyä toistensa osaamisesta näissä aiheissa”, Huovinen pohtii. ”Opiskelijan näkökulmasta olisi kiva myös nähdä vuoropuhelua opettajien välillä samasta teemasta mutta eri oppiaineiden lähtökohdista katsottuna.”

Huovisen toivomaa vuoropuhelua on luvassa jo tänä lukuvuonna kestävän kehityksen teemalla, sillä joukko opettajia on mukana kokeilussa, jossa luodaan jo pohjaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintojaksolle. Kaupungin lukioissa toteutetaan 15 erilaista kurssia, joissa eri aineiden opettajat tekevät yhteistyötä ja luovat opiskelijoille mahdollisuuksia tarkastella ajankohtaisia kysymyksiä useiden eri tieteenalojen näkökulmasta.