Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä ovat kehittäneet toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi kolmella peruskoululla.

Me-koulukehittäminen vaikuttanut positiivisesti oppilaisiin ja kouluviihtyvyyteen

Me-koulukehittämisessä on luotu erilaisia toimintamalleja oppilaiden ja koulujen tueksi kolmella helsinkiläisellä peruskoululla vuodesta 2018 lähtien.  Koulut ovat Laakavuoren ala-aste, Kannelmäen peruskoulu ja Malmin peruskoulu.  Etenkin osallisuus, aikuisilta saatu tuki, koulumotivaatio sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot lisääntyivät kyselyn mukaan kokeilutoiminnan ansiosta.

Toimintamallit ovat siirtymävaiheen tuki, kodin ja koulun yhteistyö, kokemusasiantuntijavetoinen pienryhmätoiminta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit, luova viikko sekä vertaisvalmennus. 

”Tulokset ja kokemukset toimintamallien vaikutuksesta koulun toimintakulttuuriin, yhteisöllisyyden kokemukseen ja kouluviihtyvyyteen ovat merkittäviä. Siksi on tärkeää, että nämä toimintamallit saadaan osaksi kaikkien helsinkiläisten koulujen toimintaa”, perusopetuksen aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja painottaa.

Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitiin suhteessa kehittämisen tavoitteisiin neljässä eri osiossa ja käytettävyyttä kahden kysymyksen kautta. Arviointi toteutettiin vertais- ja itsearviointina, jolloin tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Työpajaan osallistui 29 ihmistä, ja arviointilomakkeita palautettiin 13.

Positiivinen vaikutus osallisuuteen ja koulumotivaatioon

Toiminnan vaikutukset arvioitiin suuriksi kaikissa kuudessa mallissa. Vaikutukset oppilaisiin, oppilasryhmiin sekä koulun toimintakulttuuriin arvioitiin vähintään melko suuriksi ja vaikutukset perheisiin hieman pienemmiksi. Suurimmiksi vaikutukset kaikissa neljässä kokonaisuudessa arvioitiin siirtymävaiheen tuessa, kodin ja koulun yhteistyössä sekä vertaisvalmennuksessa.

”Mallien koettiin tuovan useita erilaisia vaikutuksia oppilaisiin. Etenkin osallisuuteen, aikuisilta saatuun tukeen, koulumotivaatioon ja vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin malleilla koettiin olevan positiivista vaikutusta”, Mukana-ohjelman projektikoordinaattori Sanna Ranto sanoo.


Arviointi asteikolla 0-3 (0 = ei vaikutusta, 1 = heikosti/vähän, 2 = melko paljon, 3 = erittäin paljon).

Turvallista aikuista oppilaiden elämään toivat koulumaailmassa etenkin siirtymävaiheen tuki ja kokemusasiantuntijavetoinen pienryhmätoiminta. Siirtymävaiheen tuessa lievitetään alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden jännitystä sekä opetetaan vastuunkantoa ja ohjaamista vanhemmille oppilaille. Pienryhmätoiminnassa puolestaan ehkäistään koulupudokkuutta keskustelun ja vertaistuen avulla. Voit lukea malleista lisää täältä ja täältä.

Vuorovaikutus ja työrauha paranivat

Kaikilla kuudella mallilla koettiin olevan positiivinen vaikutus kouluviihtyvyyteen. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit vaikuttivat vastausten perusteella paljon oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen ja työrauhaan.

Oppilaita tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnilla.
Oppilaita tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnilla Laakavuoren ala-asteella.

Koulun toimintakulttuuriin mallit ovat tuoneet etenkin oppilaslähtöisyyttä. Verkostoja koulun ulkopuolelle kasvattivat erityisesti luova viikko, vertaisvalmennus ja siirtymävaiheen tuki.

Opettajat, oppilashuolto tai kouluvalmentaja toteuttamaan

Kaikkien toimintamallien mahdollisiksi toteuttajiksi nähtiin opettajat. Oppilashuolto eli kuraattorit ja psykologit katsottiin mahdollisiksi toiminnan toteuttajiksi etenkin siirtymävaiheen tukeen, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, pienryhmätoimintaan ja TVV-tunteihin. Myös kouluvalmentajan katsottiin olevan mahdollinen toteuttaja tai yhteistyökumppani kaikissa malleissa.

Me-koulukehittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän kaupunkistrategiahankkeen eli Mukana-ohjelman toimenpiteistä. Hankekausi on tulossa päätökseensä toukokuussa 2021, ja nyt arvioidaan toiminnan onnistumista, vaikutuksia sekä jatkokehittämistä. Ohjelman mallit on koottu yhteen avoimille verkkosivuille myös jatkossa kaikkien hyödynnettäviksi.

Linkkejä Me-koulun toimintamalleista kertoviin uutisiin:

Koulu tarjoaa perheille joka viikko aamiaista Mellunmäessä
Cheerleadingia ja jujutsua: Vanhemmat oppilaat valmentavat nuorempiaan ja kasvavat samalla yhdessä
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit käytössä Laakavuoren ala-asteen jokaisessa luokassa: "TVV-taidot ovat kaiken perusta"
"En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa" - Malmi-ryhmässä nuoret puhuvat tunteistaan
"Kun tämä on valmis, alan myydä näitä" - Oppilaat valmistivat upean taidenäyttelyn oikeiden taiteilijoiden opastuksella Mellunmäessä