Lukiolaiset tutustuivat Aalto-yliopiston opiskelumahdollisuuksiin, ohjelmointiin ja robotiikkaan Aalto Experience -kurssilla.

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöllä autetaan nuoria löytämään oma opintopolkunsa

Kun nuori saa jo lukioaikana tutustua korkeakoulu-opintoihin, se helpottaa hänen tulevia valintojaan. Helsingin kaupungin lukiossa tehdään monipuolista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, ja tästä on kertynyt hyviä kokemuksia. Yhteistyö jatkuu ja laajenee tänä vuonna.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021. Uudistuksella muun muassa edistetään lukioiden korkeakoulu-, kansainvälisyys-, ja työelämäyhteistyötä.

Helsingissä uudistuksiin on lähdetty valmistautumaan hyvissä ajoin. Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä on kehitetty ja mallinnettu vuonna 2018 käynnistetyssä Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankkeessa, jossa mukana ovat kaikki kaupungin 15 suomen- ja ruotsinkielistä lukiota.

Hankkeessa on kokeiltu erilaisia yhteistyökursseja, toiminnallisia tapahtumia ja webinaareja yhdessä korkeakoulujen kanssa. Lukiot ovat kehittäneet opiskelijavarjostusta, jossa lukiolaiset voivat seurata korkeakouluopiskelijaa yhden päivän ajan. Opettajat ovat tehneet oppimateriaaliyhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Opettajien työtä on tuettu muun muassa erilaisten työpajojen avulla.

Sujuva siirtyminen lukiosta korkeakouluun on kaikkien etu

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoja jatko-opinnoista, antaa lukiolaisille jo lukioaikana kokemuksia korkeakouluopinnoista ja auttaa heitä jatko-opintopolun löytymisessä.

”Mitä paremmat mahdollisuudet opiskelijalla on selkiyttää toiveitaan jo opiskeluaikana, sitä varmemmaksi hän tuntee itsensä oman tulevaisuutensa osalta.”

Näin totesi apulaispormestari Pia Pakarinen viime marraskuussa Helsinki Education Weekillä järjestetyssä hankkeen loppuseminaarissa, jossa kuultiin eri osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöstä.

Pakarinen painotti sujuvien siirtymien tärkeyttä paitsi nuorten itsensä myös kansantalouden kannalta. ”Tarvitsemme kaikki nuoret töihin!”

Helsingin suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen muistutti, että jatko-opintojen valinta on opiskelijalle vaativaa, ja siihen vaikuttaa moni asia. ”Nuoret tarvitsevat tulevaisuusdialogia päivittäin, ei vain yksittäisiä keskusteluja opinto-ohjaajan kanssa.”

Uusi opetussuunnitelma muuttaa nykytilannetta. Se mahdollistaa useamman oppiaineen yhdistävät opinnot, mikä myös ohjaa opettajia.

”Kun opiskellaan ilmiöitä, opintojaksoihin sidotaan ympäröivä maailma, kuten korkeakoulut ja yritykset. Tämän toivotaan motivoivan myös opiskelijoita”, Korhonen sanoi.

Yhteistyö vaatii koordinointia ja mallinnusta

Lukioiden ja korkeakoulujen tähänastinen yhteistyö on koettu tärkeänä ja antoisana, mikä ilmeni myös opiskelijoiden puheenvuoroista.

Hankkeen projektikoordinaattori Helena Antikainen kertoi, että aikaisemmin korkeakouluyhteistyötä on tehty paljolti lukioiden painotusten mukaan ja vapaavalintaisissa kursseissa.

”Tärkeää on, että yhteistyötä tehdään myös kattavasti lukion pakollisissa opintojaksoissa heti ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen, jotta kaikki lukiolaiset pääsevät osallistumaan siihen. Silloin lukiolaiset ehtivät paremmin löytää oman jatko-opintopolkunsa lukion aikana.”

”Tärkeää on myös, että pystymme tukemaan opettajia. Yhteistyö vaatii koordinointia ja mallinnusta sekä lukioissa että korkeakouluissa.” Antikainen summasi.

Kehitystyö jatkuu, mukaan myös Espoo ja Kauniainen

Antikaisella oli kerrottavana hyviä uutisia. Uusi hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa ja jatkuu heinäkuun 2022 loppuun.

Hankkeessa ovat mukana Helsinki, Espoo ja Kauniainen – yhteensä 28 lukioita. Yhteistyötä tehdään seuraavien korkeakoulujen kanssa: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Metropolia, Haaga-Helia, Diak, Arcada ja Laurea. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet pääkaupunkiseudun lukiolaisille korkeakouluyhteistyöhön. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä yhteistyöverkostoja, yhteistyön vuosikelloa sekä innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä ja lisäämällä korkeakouluyhteistyötä osaksi lukiolaisten pakollisia opintojaksoja.

Helena Antikainen luotsasi lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö -tapahtumaa Helsinki Education Weekillä. Tapahtuma järjestettiin virtuaalisena.

Esimerkkejä Helsingin kaupungin lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöstä 

Aalto Experience – Luovaa teknologiaa lukiolaisille

Vuosaaren ja Helsingin kuvataidelukioiden opiskelijoita osallistui Arduinoja, ohjelmointia ja kooditaidetta esittelevälle kurssille syksyllä 2019. Kurssilla tutustuttiin myös Aalto-yliopiston kampukseen ja jatko-opintomahdollisuuksiin sekä Design Factoryn toimintaan.

Alppilan lukiolaiset Metropolia Sprintissä Myyrmäessä

Ryhmä Alppilan lukion opiskelijoita vieraili Myyrmäen kampuksella Metropolia Sprint- tapahtumassa. Opiskelijat saivat tuntumaa ammattikorkeakoulu-opiskeluun erilaisten tiimitehtävien muodossa mm. mikrobiologian laboratoriossa, kaupunkiviljelyn Urban Farm Labissa, Metropolia Motorsportin oppimistiloissa sekä robotiikan parissa.

Helsingin lukiolaiset perehtyvät XR:ään

Metropolia järjesti syksyllä 2019 ensimmäisen lukiolaisille suunnatun XR-kurssin. Kurssille osallistui yhteensä parikymmentä lukiolaista eri Helsingin kaupungin lukiosta. Kurssilaiset perehtyivät virtuaalisen (VR), yhdistetyn (MR) ja laajennetun (AR) todellisuuden sovelluksiin sekä grafiikka- ja pelimoottoriohjelmiin. Lisäksi kurssilla tutustuttiin Arabian kampuksen tiloihin ja kampuksen tarjoamiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Helsingin medialukion VEKU-tiimi koordinoimassa korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämähankkeita

Helsingin medialukiossa on ollut Verkostot ja Kumppanit-tiimi vuodesta 2018 lähtien koordinoimassa koulun korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämähankkeita. VEKU-tiimi on tutustuttanut opettajia erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin, pitänyt kirjaa olemassa olevista yhteistyömuodoista ja rohkaissut kokeilemaan uusia.

Helsingin kaupungin lukioiden yhteistyömuodot HY Kielikeskuksen kanssa

Helsingin kaupungin lukiot aloittivat korkeakouluyhteistyön Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa lukuvuonna 2019-2020. Yhteistyömuotoja oli kolmenlaisia: Kielten työpaja, Aasian kieliklubit ja assistenttien virtuaalivierailut kielten tunneilla.

Ilmastonmuutoksen kemiaa ja fysiikkaa

Kallion lukiossa järjestettiin Ympäristötutkimus: ilmastonmuutoksen kemiaa ja fysiikkaa -kurssi syyslukukaudella 2019. Kurssi on FY8 ja KE14 yhteistyökurssi. Kurssilaiset tutustuivat myös Helsingin yliopiston tekemään ilmastonmuutostutkimukseen luentojen, laboratoriovierailujen, verkkokurssin sekä Hyytiälän metsäntutkimusasemalle tehdyn retken avulla.

Ilmastonmuutos ja minä -lukiokurssi

Monitieteinen ja laaja-alainen Ilmastonmuutos ja minä -kurssi tarjoaa monipuolisesti näkökulmia ja tietoa opiskelijoille päivänpolttavasta, ahdistavastakin aiheesta. Kurssi toteutetaan asiantuntijaluennoin, työpajoin sekä vierailuin niin koululla kuin koulun ulkopuolellakin. Kurssi pilotoitiin keväällä 2020 Helsingin luonnontiedelukiossa.

Opettajien vierailu Metropolian Myllypuron kampukselle

Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukioiden opettajakunnat tutustuivat Metropolian Myllypuron kampukseen ja sen opintotarjontaan. Vierailun aikana päästiin tutustumaan kampuksen upouusiin opetus- ja simulaatiotiloihin.

Yliopisto- ja lukioyhteistyötä kieliviikolla

Helsingin kielilukion perinteinen kieliviikko sai yliopistoyhteistyön kautta aivan uusia sävyjä luokkien täyttyessä mitä mielenkiintoisemmista työpajoista kokonaisen viikon ajan.

Yliopistoyhteistyö uskonnon opetuksessa

Yliopistoyhteistyö uskonnon opetuksessa -tapahtuma järjestettiin 14.1. 2020 klo 16-19 Helsingin yliopistolla. Tilaisuudessa esiteltiin pääkaupunkiseudun uskonnon opettajille erilaisia mahdollisuuksia tehdä korkeakouluyhteistyötä omassa opetuksessaan.

Yliopistoyhteistyö: videoita, vierailijoita ja verkkosivustoja UE

Katsomusopetuksen korkeakouluyhteistyötä voi toteuttaa verkossa olevien videoiden, verkkosivustojen ja verkkovideoneuvottelujen kautta, jos vierailu korkeakouluun ei muuten luonnistu. Sopivia linkkejä on koottu.

Lukiolaiset varjostamassa korkeakouluopiskelijoita

Helsingin luonnontiedelukiossa kokeiltiin opiskelijavarjostusmallia. Mallissa lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus mennä korkeakouluun päiväksi seuraamaan jonkin kiinnostavan koulutusalan opiskelijaa.

Korkeakouluyhteistyötä maailmanmusiikissa

Sibelius-lukiossa pilotoitiin yhteistyötä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -osaston kanssa.

Teologisen tiedekunnan videoita UE-oppitunneilla

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on julkaissut Youtubessa tutkimuksistaan videoita opetuskäyttöön.

Teatterin ja saksan kameranäyttelemisen projekti

Kallion lukion teatterin ja saksan kielen yhteinen korkeakouluyhteistyötä sisältävä kurssikokonaisuus, johon liittyy myös matka Berliiniin kameranäyttelemisen työpajaan.

Naturvetenskaper Nu

Ruotsinkieliset lukiolaiset tutustuivat keväällä 2020 eri luonnontieteisiin seuraamalla etäluentoja Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta ja kirjoittamalla luentopäiväkirjaa.


Lue lisää lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöstä: 

Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke 

Tralla.fi-sivut

Lukiot Helsingissä 


Kuvat: Satu Airomies (ylempi kuva) ja ruutukaappaus virtuaalitilaisuudesta.