Kuva: Jefunne Gimpel

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa elokuussa 2021

Helsingissä alkaa elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kokeilu koskee valtakunnallisesti yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, eli vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Kokeilu toteutetaan osassa Helsingin suomen- ja ruotsinkielisistä päiväkodeista. Kokeiluun osallistuvat päiväkodit on valinnut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa otetaan huomioon pienempien lasten tarpeet. Tavoitteena on vahvistaa lapsen käsitystä itsestään oppijana. Esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien, ja lapsi saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös lasten huoltajat pääsevät yhdessä henkilöstön kanssa kehittämään esiopetusta koko kaupungin tasolla.

Kokeiluun osallistuvat lapset, jotka ovat 8.4.2021 mennessä olleet varhaiskasvatuksessa kokeiluun valitussa päiväkodissa tai hakeneet siirtoa toisesta päiväkodista ennen 8.4.2021 Lisäksi osa kokeilutoimipaikan alueella asuvista, ikäryhmään kuuluvista lapsista on valittu kokeiluun. Valinnan on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö tutkimuksellisena otantanta. Kokeiluun valitut lapset muodostavat koeryhmän. Kaikki muut vuonna 2016 syntyneet helsinkiläiset lapset kuuluvat verrokkiryhmään. Verrokkiryhmään kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatus jatkuu tavalliseen tapaan, ja he osallistuvat esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä maksuttomasti. Myös muille viisivuotiaille tarjotaan edelleen maksutonta varhaiskasvatusta. Kaikki helsinkiläiset viisivuotiaat voivat osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen olivat he kokeilun piirissä tai eivät.

Kokeiluun osallistuminen kokeilutoimipaikassa edellyttää hakemista – hakuaikaa jatkettu 4.6. saakka

Helsingissä kokeiluun kuuluvissa päiväkodeissa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen haetaan hakulomakkeella, joka toimitetaan niille perheille, joita kokeilu koskee. Vuonna 2016 syntyneiden lasten osalta kokeilu alkaa elokuussa 2021.

Hakemus tulee palauttaa 4.6.2021 mennessä. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta hakemus palautetaan omaan päiväkotiin. Niiden lasten osalta, jotka eivät vielä ole varhaiskasvatuksessa, hakemus palautetaan postitse. Mikäli hakemusta ei ehdi toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä, tulee olla yhteydessä kokeilupäiväkodin johtajaan. Kokeilupäiväkotien yhteystiedot on toimitettu perheille hakulomakkeen liitteenä.

Hakemus tulee palauttaa myös siinä tapauksessa, että perhe ei toivo lapsen osallistuvan kokeiluun kokeilupäiväkodissa. Tarvittaessa perheisiin ollaan yhteydessä uudelleen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun eivät voi hakea muut, kuin opetus- ja kulttuuriministeriön ennalta valitsemat koeryhmään kuuluvat lapset.

Kaksivuotinen esiopetus