Henkilöstölle kiitosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyssä

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.-8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

 Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista.

 Edellistä, vuoden 2017 kyselyä uudistettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, huoltajien ja työntekijöiden kanssa. Kyselyä tiivistettiin ja mukaan otettiin lapsille suunnatut kysymykset.

 Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, ruotsin, englannin, viron, venäjän, arabian ja somalin kielillä. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Parhaat arviot saivat lasten viihtyvyys sekä henkilökunta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapset ja huoltajat kokivat myös, että lapsilla on hyvät ja riittävät kaverisuhteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vastausten perusteella kunnilla on kehitettävää lapsen mahdollisuuksissa osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun sekä siinä, että vanhemmilta saadut palautteet, ideat ja toiveet käsitellään entistä paremmin. Kyselyn tulosten mukaan parannettavaa on myös erilaisten oppimisympäristöjen, kuten lähiympäristön hyödyntämisessä entistäkin monipuolisemmin varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan lisäksi.

Asiakaskyselyn yhteiset tulokset julkaistiin Helsingin kaupungintalolta 13.1.2021 striimatussa tilaisuudessa. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy kuntien omilta verkkosivuilta. Tulokset käydään läpi huoltajien kanssa varhaiskasvatusyksiköissä.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Helsingin tulokset linjassa pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa

Myös Helsingissä parhaat keskiarvot vastauksissa saivat väittämät: minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti, lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa ja lapseni viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa- tai esiopetuspaikassa. Lasten vastauksissa kivana asiana esiin nousi kaverit, leikki ja retket. Huoltajat kehuivat avovastauksissaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa.

Heikoimmat keskiarvot saivat väittämät: lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön, antamani palautteet, ideat ja toiveet on käsitelty sekä eri oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti varhaiskasvatuspaikan lisäksi. Lasten vastauksissa ei kivana asioina nousi esille lepo ja ristiriitatilanteet, kun leikit ei suju. Huoltajien vastauksissa kehittämiskohteiksi mainittiin tiedonsaanti ja viestintä sekä pihojen viihtyvyys.

Helsingin tuloksissa on jonkin verran alueellista ja yksikkökohtaista variaatiota.

Helsingin yhteiset tulokset viedään päiväkotien nettisivuille 15.1. mennessä. Tulokset käsitellään varhaiskasvatusalueilla ja varhaiskasvatusyksiköt huolehtivat, että yksikkökohtaiset tulokset käydään läpi huoltajien kanssa.


Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuskysely 2020

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuskysely 2020 Helsinki

Lisätietoja antaa:

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368

Chef för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014