Helsinki kysyi oppilailta etäopetuksesta – valtaosa kertoi etäkoulun sujuneen hyvin ja saaneensa opettajalta riittävästi apua

Peruskoulut saavat kyselystä tärkeää tietoa toimintansa kehittämiseksi.

Helsinki on kartoittanut etäoppimisjakson sujumista peruskouluissa koululaiskyselyllä. Oppilaat saivat vastata kyselyyn anonyymisti 28.4.-10.5. välisenä aikana. 1.-3.-luokkalaisille oli omat selkokieliset kysymykset ja 4.-9.-luokkalaisille omansa.

Peräti 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1.-3.-luokkalaisista kertoi koulunkäynnin sujuneen etäkoulussa hyvin tai erittäin hyvin. Pienet koululaiset vastasivat kyselyyn monivalintaisina ”hymykasvoina”. 4.-9.-luokkalaista 61 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon tai hyvin paljon. Jos tulosta vertaa normaalioloihin, vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä 4.-5.-luokkalaisista 79 prosenttia ja 8.-9.-luokkalaisista 60 prosenttia sanoi pitävänsä koulunkäynnistä.

Apua sekä opettajalta että perheeltä

Suurin osa oppijoista sai etäopetuksen aikana tarvitsemaansa apua koulutehtäviin opettajaltaan. 81 prosenttia 1.-3.-luokkalaisista vastasi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen siihen, miten sai opettajalta apua. Vanhempien oppilaiden osalta tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus nousi 84 prosenttiin.

"Superkiitokset opettajille, jotka nopeasti omaksuivat etäopetuksen menetelmät ja jaksoivat huolehtia oppilaiden oppimisesta poikkeusoloissakin", kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo ilahtuneena oppilaiden vastauksista.

Myös perheet olivat hyvin aktiivisesti tukemassa lapsia ja nuoria etäkoulussa. 92 prosenttia 1.-3.-luokkalaisista ja 89 prosenttia 4.-9.-luokkalaisista kertoi olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen perheeltään saamaansa apuun koulutehtävien tekemisessä.

Tehtäviä sopiva määrä

Kysely selvitti myös sitä, miten usein opettajat ja oppilaat olivat poikkeusaikana yhteydessä toisiinsa. 52 prosenttia 4.-9.-luokkalaisista vastasi olleensa päivittäin ja 36 prosenttia monta kertaa viikossa yhteydessä opettajaan. Pienistä koululaisista 79 prosenttia kertoi olevansa täysin samaa tai samaa mieltä väittämän ”opettaja on minuun yhteydessä joka koulupäivä” kanssa.

Koulutehtäviä oli useimpien oppilaiden mielestä etäopiskelun aikana sopiva määrä. 71 prosenttia 1.-3-luokkalaisista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tehtävien määrään.

Miten etäopiskelujakso sitten vaikutti oppimiseen? Oppilaat saivat arvioida asiaa itse. 4.-9.-luokkalaisista 14 prosenttia kertoi oppineensa poikkeusjaksolla paremmin ja 40 prosenttia yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa. Sen sijaan 35 prosenttia vastasi oppineensa etäjaksolla vähän huonommin ja 11 prosenttia selvästi huonommin kuin lähiopetuksessa.

"Kyselyn tulosten avulla Helsinki kehittää palveluitaan ja kohdistaa niitä entistä paremmin. Tämä on meille tärkeää tietoa myös sen varalta, jos etäopiskeluun palataan myöhemmin", Pohjolainen kertoo.

Oppimistaidoissa tai oppimisvälineiden hallinnassa ei kyselyssä havaittu merkittävää eroa kouluterveyskyselyyn verrattuna. Sen sijaan kouluun oli monilla ikävä: 1.-3.-luokkalaisista 67 prosenttia kertoi haluavansa takaisin kouluun paljon tai erittäin paljon.

Osaa korona pelottaa

Kyselyn avulla kerättiin tietoa myös oppilaiden hyvinvoinnista ja poikkeusaikana koetuista tuntemuksista. 1.-3.-luokkalaisista puolet kertoi, ettei korona pelota heitä ollenkaan, 40 prosenttia heistä se pelotti joskus ja kymmenesosaa usein tai jatkuvasti.4.-9.-luokkalaisista 38 prosenttia sanoi koronatilanteen aiheuttavan jonkin verran huolta ja seitsemän prosenttia paljon huolta perheessään.

Lähes kaikki pienet oppilaat kertoivat, että perheessä on kaikki hyvin ja kotona on turvallista. 4.-9.-luokkalaisista kuitenkin viisi prosenttia vastasi, ettei kotona ole aina turvallista.

4.-9.-luokkalaisista 14 prosenttia kertoi kokeneensa alakuloisuutta ja toivottomuutta lähes joka päivä tai usein. Joka kymmenes koki yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Etäopiskelujakso ei kyselyn mukaan ole juuri vaikuttanut oppilaiden mielialaan kouluterveyskyselyn tuloksiin verrattuna. Myös yksinäisyyden kokemukset ovat samalla tasolla.

Yli puolet 4.-9.-luokkalaisista oli jatkanut etäkoulun aikana yhteydenpitoa koulutovereihinsa päivittäin ja neljännes viikoittain. 13 prosenttia piti yhteyttä harvemmin ja neljä prosenttia ei ollenkaan. Samasta ikäluokasta 66 prosenttia tiesi, miten saa poikkeusaikana yhteyden oppilashuoltoon eli psykologiin, kuraattoriin tai terveydenhoitajaan.

Koulut saavat omat tuloksensa

Suomeksi ja ruotsiksi toteutettuun oppilaskyselyyn vastasi yhteensä 6 086 eli 35 prosenttia kaikista kaupungin koulujen 1.-3.-luokkalaisista. 4.-9.-luokkalaisten vastausprosentti oli 33, ja vastauksia tuli yhteensä 8 683. Koulut saavat myöhemmin käyttöönsä omat koulukohtaiset tuloksensa, joiden perusteella ne voivat arvioida ja kehittää toimintaansa.

Peruskoululaiset olivat koronaviruksen leviämisen estämiseksi historiallisesti etäopetuksessa 18.3.-13.5.2020 koko Suomessa. 1.-9.-luokkalaiset palaavat lähiopetukseen torstaina.