Kuva: Aw Creative / Unsplash

Helsinki kysyi huoltajilta etäopetuksesta – valtaosalla lapsista koulunkäynti sujui ja mieliala pysyi hyvänä poikkeusaikana

Kuudella kielellä toteutettuun kyselyyn vastasivat 1.-9.-luokkalaisten vanhemmat.

Helsinki kysyi peruskoululaisten huoltajilta siitä, miten etäkoulu sujui vanhempien näkökulmasta ja millainen oli perheen hyvinvointi poikkeusaikana. Peruskoulujen oppilaat olivat koko Suomessa historiallisesti etäopetuksessa 18.3.-13.5.2020 koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Vastauksia kyselyyn tuli kaikkien 1.-9. luokka-asteiden oppilaiden huoltajilta ja lähes kaikista kaupungin peruskouluista. Aktiivisimpia vastaajia olivat 1.-3.-luokkalaisten vanhemmat, ja 4.-5. luokat seurasivat heti perässä.

Lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista koki lapsen etäopiskelun sujuneen hyvin. 12 prosenttia vanhemmista oli kuitenkin eri mieltä.

Lasten selviytymisessä annetuista tehtävistä oli enemmän hajontaa. Yli puolet vanhemmista oli sitä mieltä, että lapsi selviytyi itsenäisesti koulutehtävistä. 30 prosenttia katsoi, että lapsi ei selviytynyt tehtävistä ilman apua. Mitä nuorempi lapsi oli, sitä enemmän etäopiskelu vaikutti perheen arkeen. Ekaluokkalaisten vanhemmista 55 prosenttia vastasi, ettei lapsi pärjännyt ilman apua, ja tokaluokkalaistenkin vanhemmistakin yli 40 prosenttia.

Opettajaan sai helposti yhteyden

Yli 70 prosenttia lapsista oli vanhempiensa mukaan motivoituneita etäopiskeluun ja suuri enemmistö tiesi aina päivän tehtävät. Oppilaat pysyivät huoltajien mielestä myös hyvin mukana opetuksessa eivätkä jääneet etäopetuksen vuoksi jälkeen. 65 prosenttia vanhemmista koki, että koulutehtäviä oli sopiva määrä, ja vajaa viidennes oli eri mieltä.

Suuri enemmistö vanhemmista oli sitä mieltä, että opettajiin sai etäopiskelun aikana helposti yhteyden ja että koulu tiedotti asioista riittävästi. 67 prosenttia huoltajista piti lapsensa etäopetusta monipuolisena ja laadukkaana, kun taas 16 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Neljä viidestä vanhemmasta koki etäopetuksessa käytetyt verkkotyövälineet toimiviksi.

Isommilla lapsilla rytmi kateissa

Vanhempien kyselyn avulla Helsinki kartoitti myös lasten ja nuorten hyvinvointia etäkoulun aikana. Neljä viidestä vanhemmasta oli samaa mieltä väittämän ”lapsellani on hyvä mieliala” kanssa, ja 10 prosenttia oli eri mieltä.

Lapsen selkeässä vuorokausirytmissä oli sitä enemmän haasteita, mitä vanhempi lapsi oli kyseessä. Pienimmät koululaiset myös liikkuivat ja ulkoilivat etäopetuksen aikana säännöllisemmin kuin isommat. 70 prosenttia huoltajista kertoi, että lapsi piti säännöllisesti yhteyttä ystäviinsä ja yhtä monen lapsi odotti paluuta normaaliin kouluarkeen. 18 prosenttia lapsista ei kuitenkaan ollut yhteydessä kavereihin eikä 15 prosenttia odottanut kouluun paluuta.

Osaa vanhemmista etäkoulu kuormitti

Helsinki halusi selvittää, miten paljon perheet kuormittuivat tai joutuivat venymään etäopetuksen aikana. Lähes 70 prosenttia vanhemmista kertoi auttaneensa lastaan päivittäin etäopiskelussa. Yli puolet huoltajista koki etäopiskelun tukemisen helpoksi, ja 29 prosenttia ei kokenut. Kolmannes vanhemmista oli sitä mieltä, että opettaminen siirtyi liikaa huoltajien vastuulle, kun taas 44 prosenttia ei nähnyt asiaa näin. Kolmannes koki lapsen etäkoulunkäynnin tukemisen muiden töiden ohella mahdottomaksi; eniten tällaisia vastauksia antoivat pienimpien koululaisten vanhemmat.

Kolme neljästä huoltajasta kertoi löytäneensä poikkeusaikana sopivan rutiinin arjen pyörittämiseen. Lähes puolet vanhemmista myös koki etäkouluajan lähentäneen suhdetta omaan lapseen.

”Huoltajien kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia aiemmin toteutetun oppilaskyselyn tulosten kanssa. Valtaosalla lapsista etäkoulu sujui ja opettajilta sai riittävästi tukea koulunkäyntiin. Tässä kyselyssä saimme tärkeää tietoa siitä, miten erityisesti pienet oppilaat tarvitsivat aikuisen tukea oppiakseen”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo.

Vastausmahdollisuus kuudella eri kielellä

Helsinkiläiskouluissa tehtyyn kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi tai arabiaksi. Huoltajien kysely toteutettiin Wilmassa, ja vastausaika oli 2,5 viikkoa toukokuussa.

Huoltajien vastauksia kertyi yli 7 700 kappaletta. Oppilasmäärään suhteutettuna kaikkiaan 18 prosenttia vanhemmista vastasi kyselyyn. Monilapsisten perheiden vanhemmat vastasivat kyselyyn kuitenkin todennäköisesti vain yhden kerran.

Helsinki on tehnyt kyselyn etäopiskelun sujumisesta myös peruskoulun oppilaille, toisen asteen opiskelijoille ja opettajille. Kyselyjen tulosten avulla kaupunki kehittää palvelujaan ja valmistautuu siihen, että tilanteen niin vaatiessa etäopetukseen voidaan siirtyä jatkossakin joustavasti.