Nuoria ihmisiä Helsinki-maisemassa.

Helsingin kaupungin lukioista hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen

Helsingin kaupungin lukiot tarjoavat opiskelijoilleen hyvät valmiudet tulevaisuuteen ja työelämään. Monipuoliset opintokokonaisuudet, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, turvallisuuden tunne, oikeudenmukaisuus, viihtyvyys sekä erityistehtävälukioiden kyky tukea opiskelijoiden lahjakkuutta ovat tekijöitä, joita kaupungin lukioiden opetuksessa ja arjessa arvostetaan.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt ovat tässä työssä keskeisessä roolissa. Keväällä 2020 tehdyssä kyselyssä kartoitettiin lukiolaisten tyytyväisyyttä opintoihin. Kyselyn sisältö suunniteltiin yhteistyössä lukioiden rehtoreiden ja opiskelijoiden kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1107 opiskelijaa ja 472 huoltajaa. 86 prosenttia oppilaista ja 85 prosenttia huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä myönteisen arvosanan lukiokoulutukselle.

"Hyvät tulokset asiakaskyselyssä ilahduttavat! Opiskelijoiden arvostava kohtaaminen ja osallistaminen on erittäin tärkeää. Kehitämme toimintatapojamme niin, että voimme mahdollisimman hyvin tukea opiskelijoidemme jaksamista ja hyvinvointia ja sitä kautta edistää erinomaista oppimista", toteavat suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen päälliköt Harri Korhonen ja Moa Thors.

Yksilöllisiä opintopolkuja ja laaja koulutustarjonta

Helsingin kaupungin lukiossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma yksilöllinen opinpolku. Lukioaikana opiskelija pääsee valitsemaan laajasta tarjonnasta opintoja, jotka kiinnostavat juuri häntä. Oman lukion tarjonnan lisäksi opintoja voi valita kaikista Helsingin kaupungin lukioista sekä lukioiden yhteisistä verkko-opinnoista.

Omiin opintoihin voi myös sisällyttää lukion ulkopuolisia kiinnostuksen kohteita, sillä lukion ulkopuolella hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi lukio-opintoja. Lukiossa tuetaan ja palkitaan siitä, että on ollut aktiivinen yhteisön rakentamisessa. Vaikuttamismahdollisuuksia on monia: esimerkiksi tutor-toiminta, opiskelijakunnan hallituksen toimintaan osallistuminen, tapahtumien järjestäminen, jäsenyys erilaisissa lukion ryhmissä ja kyselyihin vastaaminen.

Erityistehtävälukioissa opiskelijat voivat jättää pakollisia opintoja pois opiskellessaan lukion omia erityisiä oppiaineita, esimerkiksi kuvataidetta, luonnontieteitä tai teatteria.

Tukea omaan osaamiseen ja opiskeluun

Lukio-opinnoissa käsitellään lukiolaisia kiinnostavia teemoja ja etsitään ratkaisuja opiskelijoita askarruttaviin ongelmiin. Opiskelijat voivat tuoda oppitunneille mukanaan esimerkiksi ajankohtaisia kysymyksiä ilmastonmuutoksesta.

Lukion henkilöstö osallistuu opiskelijan ohjaamiseen ja valmentamiseen läpi lukiovuosien. Moniammatilliseen joukkoon kuuluu aineenopettajia, opinto-ohjaajia, psykologeja ja kuraattoreita, erityisopettajia sekä terveydenhoitajia. Tukea opiskelijat saavat lukiossa myös toisiltaan. Lukioissa hyödynnetäänkin vertaisoppimisen mahdollisuuksia.

"Lukiossa ehdottomasti parasta on yleissivistävä ilmapiiri ja ihmiset", toteaa Ressun lukiossa toista vuotta opiskeleva Sabahsaad Shahid.

Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Yhteishaku 23.2.‒7.4.