Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu 25.2

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Asiakkaat, omaiset, järjestöt ja palveluntuottajat mukana hankinnan valmistelussa

Lautakunnalle esitellään periaatteet, joilla helsinkiläisille ikääntyneille hankittaisiin ympärivuorokautista palveluasumista. Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopussa.

Uutta hankintaa on valmisteltu huolellisesti. Suunnittelussa ovat olleet mukana aikaisempaa vahvemmin asiakkaat, heidän omaisensa, järjestöt ja palveluntuottajat. Yhteisissä työpajoissa kartoitettiin eri osapuolten näkemyksiä nykytilanteesta ja palvelun kehittämistarpeista.

Palveluntuottajat kutsuttiin lisäksi erilliseen tilaisuuteen, jossa käytiin lävitse tulevan hankinnan palvelukuvaus. Myös vanhusneuvoston jäseniä kuultiin hankinnan valmistelussa ja valmistelussa hyödynnettiin tuoreita vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.

Hankinnassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota palvelun korkeaan laatuun sekä laadun jatkuvaan seurantaan. Kaupunki ja tulevat palveluntuottajat käyvät vuosittain sopimuskatselmuksen ja arvioivat yhdessä palvelun laatua sovittujen laatumittareiden ja palvelusta saatujen palautteiden pohjalta. Lisäksi palveluntuottajien tulee julkaista valvontaraportit verkkosivuillaan. Myös kaupunki julkaisee nämä raportit.

Lautakunnalle esitetään, että hankinta toteutettaisiin dynaamisella puitejärjestelyllä. Tämä mahdollistaisi, että sopimuskauden aikana voitaisiin toteutuneen laadun perusteella reagoida siihen, mistä palveluasumispaikkoja jatkossa ensisijaisesti hankittaisiin. Dynaaminen menettely myös turvaisi joustavan palvelujen saatavuuden ja mahdollistaisi uusien palvelun tarjoajien pääsyn markkinoille koko sopimusajan. Uudeksi sopimuskaudeksi esitetään kuutta vuotta.

Helsinki tuottaa ikääntyneille palveluasumista itse, ostaa sitä kilpailutuksen pohjalta sekä tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuden hankkia palveluasumista palvelusetelillä. Omia palveluasumisen paikkoja kaupungilla on noin 1 750. Ostopalveluilla niitä hankitaan vuosittain 1 100 - 1 700. Palvelusetelillä palveluasumista hankki viime vuonna 470 asiakasta.

Lisätietoa medialle: arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, p. 09 310 69984, tuulikki.siltari@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

JAA