Pukinmäen kehittäminen etenee − suunnitteluperiaatteita voi kommentoida verkossa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pukinmäen suunnitteluperiaatteet valmistellaan Helsingin yleiskaavan 2016 pohjalta, ja niissä käsitellään yleispiirteisesti muun muassa asumista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista sekä viheralueita. Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden tukena.

Pukinmäkeä halutaan kehittää omaleimaisena ja toimivana kaupunginosana. Uudistamisen lähtökohta on kaupunkirakenteen tiivistäminen Pukinmäen asemanseudulla yleiskaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Tiivistämisen lisäksi osoitetaan myös asuinalueen laajenemisen mahdollisuudet. Pukinmäen eri osa-alueita kehitetään niiden ominaispiirteet huomioiden.

Uudistuvan Pukinmäen ydin on juna-aseman ympärillä oleva, tiivistyvä lähikeskusta. Lähikeskustan jatkeena ovat kerrostalokorttelit, joita kehitetään toiminnoiltaan monipuolisina. Täydennysrakentaminen painottuu jatkossa Pukinmäenkaaren varteen. Asumisen osalta varmistetaan asuntojakauman monipuolisuus.

Kehittämisessä huomioidaan alueen jäljellä oleva kulttuuriperintö ja tunnistetut ominaispiirteet, kuten runsaat ulkoilu- ja virkistysalueet, kilometrikaupalla jatkuva rantaviiva ja pientaloalueiden vehreys. Longinojan ja Vantaanjoen uomia vaalitaan ja niiden vedenlaatu pyritään turvaamaan viheralueiden kasvavan virkistyskäytön rinnalla.

Liikkumisessa keskeistä on Kehä I:n ja junaradan estevaikutusten vähentäminen sekä uusien korttelialueiden kytkeminen alueen nykyiseen katuverkkoon. Toisiinsa kytkeytyviä aukioita ja puistoja halutaan kehittää entistä monipuolisemmiksi. Reittiverkostossa kehitetään kävelyn ja pyöräilyn reittejä.

Pukinmäen alueella on suunnitteilla kaavamuutoksia

Eskolantien ja Säterintien varteen ollaan suunnittelemassa asuinkerrostaloja. Samalla selvitetään liike- ja palvelutilojen sijoittumista rakennusten alimpiin kerroksiin. Suunnitelmissa uudet rakennukset sijoittuisivat nykyisten toimitilarakennusten kohdille aseman äärelle ja olemassa olevan asunto-osakeyhtiön piha-alueelle. Asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.11.−20.12. osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Kommentoi suunnitteluperiaatteita 20. joulukuuta mennessä

Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta Kerrokantasi-palvelussa. Kysely on auki 20.12. saakka osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/pukinmaki-suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteiden luonnos ja muu tausta-aineisto ovat esillä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Pukinmäen suunnitteluperiaatteita esitellään keskustelutilaisuudessa verkossa keskiviikkona 8.12. klo 17–18.30. Samassa tilaisuudessa esitellään myös Eskolantien ja Säterintien varren asemakaavamuutoksia. Tilaisuus jatkuu samalla liittymislinkillä Puistolan aseman lähialueiden suunnitteluun liittyvällä esittely- ja keskustelutilaisuudella klo 18.30−19.30.

Lisätietoa tilaisuudesta löytyy sivulta hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuteen pääsee liittymään klo 16.50 alkaen klikkaamalla liittymislinkkiä https://bit.ly/3c2c4MK tai kopioimalla sen verkkoselaimen osoitekenttään. Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan tilaisuuteen voi osallistua myös verkkoselaimen kautta.

Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoon keväällä 2022

Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden ja alueen muun kehittämisen tukena. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää suunnitteluperiaatteista keväällä 2022. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat kaupungin sisäisenä ohjeena alueen asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua, aukio- ja puistosuunnittelua, asemakaavoista poikkeamisia sekä muuta alueen kehittämistä. Periaatteet eivät silti suoraan käynnistä suunnittelua. Esimerkiksi yksityisiä tontteja ryhdytään kehittämään ensisijaisesti tontinomistajan aloitteesta.