Koronakevät muutti helsinkiläisten elämää, mutta tulevaisuudenusko on korkealla

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kevään 2020 Helsinki-barometrillä kartoitettiin kaupunkilaisten tunnelmia koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa sekä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin toimintaan koronatilanteessa. Noin 1 000 vastaajan puhelinhaastattelut toteutettiin toukokuun lopussa.

Korona-ajalla oli ollut jonkinlaisia vaikutuksia valtaosalle vastaajista. Lähes joka neljäs vastaaja sanoi koronan vaikuttaneen pääosin negatiivisesti elämänlaatuun. Toisaalta naiset olivat kokeneet korona-ajassa myönteisiä puolia miehiä useammin. 60 prosenttia naisista ja 50 prosenttia miehistä vastasi koronan vaikuttaneen elämänlaatuun sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Vaikka koronaepidemialla oli helsinkiläisille kielteisiä vaikutuksia, valtaosa (86 %) vastaajista piti kokonaiselämänlaatuaan kuitenkin hyvänä. Yli 70-vuotiailla osuus oli hieman matalampi, mutta heistäkin 79 prosenttia koki elämänlaatunsa hyväksi.

Eniten kärsivät ikäihmiset ja nuoret aikuiset

Eniten kielteisiä vaikutuksia omaan elämänlaatuun olivat kokeneet iäkkäämmät vastaajat. Toisaalta reilu neljäsosa (28 %) yli 70-vuotiaista ei ollut kokenut koronan tuoneen muutoksia elämäänsä.

Alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset olivat toinen ryhmä, joka koki korona-ajan erityisen kielteisesti. Tästä ikäryhmästä lähes puolet (45 %) asui yksin, ja yksin asuvilla koronan kielteiset vaikutukset korostuvat. Nuorilla aikuisilla koronaepidemian vaikutukset näkyivät taloushuolina, yksinäisyytenä ja pitkästymisenä.

Huolta läheisistä, mutta tulevaisuudenusko korkealla

Vastaajista 35 prosenttia oli vähintään ”melko paljon” huolissaan epidemian vaikutuksista perheelle ja lähisuvulle. Epidemian vaikutuksista vastaajalle itselleen olivat vähiten huolissaan nuorimmat vastaajat, joista vähintään ”melko paljon” huolissaan oli 10 prosenttia. Huolestuneisuus lisääntyi iän myötä, mutta yllättävän lievästi: 70 vuotta täyttäneistä vähintään ”melko paljon” huolissaan oli 22 prosenttia.

Vastaajilla oli positiivinen ote tulevaisuuteen. Lähitulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaasti: 40 prosenttia arvioi tilanteensa olevan puolen vuoden päästä nykyistä parempi ja 47 prosenttia samanlainen kuin nyt. Vain viisi prosenttia arvioi tilanteensa olevan puolen vuoden päästä huonompi kuin nyt.

Kaupungin palveluihin korona-aikana oltiin tyytyväisiä

Helsingin poikkeusajan palvelut saivat yleisesti ottaen hyvän arvosanan. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin yli 70-vuotialle suunnattuun puhelimitse toteutettuun Helsinki-apuun. Myös koulujen etäopetukseen oltiin tyytyväisiä: 90 prosenttia opiskelijoista ja lapsiperheiden vanhemmista oli vähintään melko tyytyväisiä etäopetukseen.

Kriittisempiä vastaajat olivat taloudellisiin tukiin ja avustuksiin. Näihin tyytymättömiä oli 27 prosenttia.

Helsinkiä suositteli asuinpaikaksi aiempaa useampi

Helsinki-barometrissä oli mukana myös kysymys Helsingin ja oman asuinalueen suositteluhalukkuudesta, joka toimii kaupunkistrategian seurantamittarina. Helsinkiä suositeltiin asuinpaikaksi nyt selvästi enemmän kuin syksyn 2019 kyselyssä. Suosittelijoiden osuus kasvoi 36 prosentista 52 prosenttiin ja kriittisten osuus väheni 19 prosentista 10 prosenttiin.

Tutkimusaineisto ei kerro syytä suositteluindeksin parantumiseen, mutta Helsinki-barometrin tutkijat arvelevat, että kriisiaikoina kaupunkilaiset kenties arvostavat perusasioiden toimivuutta enemmän kuin normaaliaikoina. Mahdollisesti vastaajien mielessä on ollut myös Helsingin tilanne verrattuna useisiin muihin Euroopan suurkaupunkeihin, joissa on ollut enemmän rajoituksia ja tautitapauksia.

Helsinki-barometri on puolivuosittain Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tekemä tutkimus, jolla seurataan asukkaiden mielipiteitä Helsingistä. Barometri on myös osa Helsingin kaupunkistrategian seurantamittaristoa. Touko-kesäkuun vaihteessa puhelinhaastatteluilla toteutettu Helsinki-barometri keskittyi erityisesti koronaepidemian vaikutusten ja asukkaiden kokemusten selvittämiseen. Haastatteluihin osallistui yhteensä 1 038 iältään 18–79 -vuotiasta helsinkiläistä.

Lisätiedot

Keskinen, Vesa & Hirvonen, Jukka: Helsinki-barometri: Huolta koronatilanteesta mutta myös tulevaisuudenuskoa, Kvartti-verkkolehti 25.06.2020

tutkija Vesa Keskinen, kaupunkitutkimus ja –tilastot -yksikkö, vesa.keskinen@hel.fi, puh. 09 310 36296
tutkija Jukka Hirvonen, kaupunkitutkimus ja –tilastot -yksikkö, jukka.s.hirvonen@hel.fi, puh. 09 310 36557

Vuoden 2019 Helsinki-barometri:
Keskinen, Vesa – Väliniemi-Laurson, Jenni – Hirvonen, Jukka. Helsinki-barometri: Asukkaat kokevat kaupungin hyvin toimivaksi. Kvartti-verkkolehti 03.02.2020.

Tiedotteen lähetti:

Johanna Snellman
viestintäasiantuntija
kaupunginkanslia, viestintä
puh. 040 843 0915
johanna.snellman@hel.fi