Helsinki panostaa turvalliseen matkailukokemukseen

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Touko-kesäkuussa 2020 toteutetun tutkimuksen mukaan 66 prosenttia kuluttajista sanoo, että turvallisuuden tunne on yksi tärkeimmistä päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä pohdittaessa vapaa-ajan matkailua. Samalla 32 prosenttia kuluttajista aloittaisi matkailupalvelujen käytön suunniteltua aikaisemmin, mikäli palveluntarjoaja on huomioinut erityisesti turvallisuuden ja toteuttanut turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Hieman alle puolet (45 prosenttia) kaikista vastaajista kokivat, että kotimaan kaupunkimatkailu on jo tarpeeksi turvallista.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien luottamusta ja halukkuutta osallistua tapahtumiin. Tulos osoitti, että tapahtumiin osallistumista emmitään toistaiseksi enemmän ja vain 26 prosenttia vastaajista koki, että tapahtumiin osallistuminen on tässä hetkessä riittävän turvallista.

”Pitkän eristäytymisen jälkeen koettaa taas arki, mutta se on erilainen kuin ennen. Helsingissä toimivien palveluntarjoajien onkin tärkeää ymmärtää, millaiseksi asiakkaat turvallisuuden mieltävät. Yleisön tulee tuntea olevansa tapahtumissa ja kaupungilla turvassa. Poikkeustilanteen jälkeen on tärkeää, että tapahtumissa Helsingissä koetaan mielihyvän lisäksi mielenrauhaa”, kertoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Näin onnistunut turvallisuuskokemus varmistetaan

• Rauhallisesti ja selkeästi toimivalla henkilökunnalla on merkittävä rooli asiakkaiden turvallisuuskokemuksen luomisessa.
• Asiakkaita arveluttavat tyypillisesti muut asiakkaat ja heidän käytöksensä; palveluntarjoajan on tärkeä varmistaa turvavälien ja muiden yhteisten sääntöjen noudattaminen asiakkaiden kesken.
• Aktiivinen, selkeä ja ennakoiva viestintä turvallisuutta edistävistä toimenpiteistä herättää luottamusta.
• Tilojen puhtautta ja hygieniaa edistävät toimenpiteet saa tehdä näkyväksi asiakkaille.
• Asiakkaille on tärkeää tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus palautteen antoon ja palautteeseen pitää reagoida.

Helsingin kaupunki luo tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta turvallisen asiakaskokemuksen toimenpide-ehdotuksia. Tutustu turvallisen kokemuksen ajureihin ja toimenpidesuosituksiin kaupungin verkkosivuilla.