Helsinki kunnostaa Vanhankaupunginlahden lintuvettä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

”Vanhankaupunginlahden alue on kansainvälisesti merkittävä kosteikkolinnuston suojelualue, jonka arvo on hoitotoimenpiteiden ansiosta edelleen kasvamassa. Kunnostamalla Vanhankaupunginlahtea lintualueena Helsinki voi vaikuttaa sen linnustoon ja siten toimia uhanalaisen linnuston suojelemiseksi”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Monet vesilinnut ovat vähentyneet jo pitkään ja erityisen selvästi viimeisen 10–15 vuoden aikana. Hoitotoimet auttavat myös kahlaajia, jotka ovat toinen suuri linturyhmä, jossa populaatiokoot ovat pienentyneet ja lajien uhanalaisuus lisääntynyt viime vuosina.

Vanhankaupunginlahdella tehtäviä hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa ruoppaukset avovesialueiden laajentamiseksi, laidunnuksen laajentaminen, puuston poistot avoimen alueen lisäämiseksi, pienpetojen vähentäminen sekä tekosaarien rakentaminen. Lisäksi tehdään uusia piilokojuja linnuston tarkkailua varten.

”Vanhankaupunginlahden alue on tärkeä yhä suuremmalle joukolle kaupunkilaisia. Uudet piilokojut palvelevat kasvavaa määrää luonnosta ja linnuista kiinnostuneita kaupunkilaisia”, sanoo Sinnemäki.

Lintuvedet vaativat jatkuvaa hoitoa, koska ilman sitä saavutetut parannukset menetetään melko pian, aikaisimmillaan jo muutaman vuoden kuluttua hoitotoimista.

Vanhankaupunginlahti on laaja ruovikkoinen merenlahti Vantaanjoen suulla. Linnustollisesti tärkeään kokonaisuuteen kuuluvat vesialueet, rantaniityt, lähiseudun pellot ja rantametsät. Vanhankaupunginlahden kosteikkolinnustossa on useita lajeja, joiden parimäärä ja tiheys ovat huippuluokkaa Suomessa. Vanhankaupunginlahti on myös merkittävä linnuston muutonaikainen levähdyspaikka. Alue on erittäin tärkeä virkistys- ja luontoharrastuskohde pääkaupunkiseudulla.

Lintumessut Viikissä (Koetilantie 1) lauantaina 24.8. klo 10–17 
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lintumessut/

Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015–2024 
https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-10-16.pdf

JAA