Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisyyspäivänä 2020

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisyyspäivänä 2020

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Helsinkiläiset voivat tehdä oirearvion verkossa osoitteessa omaolo.fi. Palvelussa saa toiminta ohjeet ja voi tarvittaessa varata ajan koronavirustestiin.

Testiin voi hakeutua myös soittamalla koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 (joka päivä klo 8–18).

Hakeudu koronatestiin, jos sinulla on tartuntaan sopivia oireita.

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki perjantaina 4.12. klo 8 - 16 (myös Kalasatama ja Vuosaari) ja kiinni la 5.12. ja itsenäisyyspäivänä  6.12.

Terveysneuvontaa 24 h - p. 09 310 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Päivystys p. 116 117

Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ympäri vuorokauden päivystyksessä.

Soita ennen päivystykseen hakeutumista maksuttomaan numeroon 116 117. Numerossa palvellaan ympäri vuorokauden.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12
Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6 J.

Kiireellisissä sairaustapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9.

Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on auki itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9 - 21 Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Ajanvaraus on avoinna klo 8 - 21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla, Töölönkatu 40, p. 040 621 5699.

Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat itsenäisyyspäivänä ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster
på självständighetsdagen 2020

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforssare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Man får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronavirustest.

Det går också att söka sig till testet genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på fredagen 4.12. kl. 8 – 16 (också Fiskehamnen och Nordsjö). Hälsostationerna håller stängt på 5.12. och på självständighetsdagen 6.12.  

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12. kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Social and health care services in Helsinki at Independence Day      

 Do you suspect a coronavirus infection?

You can make a coronavirus assessment at omaolo.fi. Based on your symptoms, you will get instructions on what to do. If needed, you can make an appointment to a coronavirus test.

Another way to access a coronavirus test is to contact the Coronavirus Helpline (everyday 8–18), tel.  09 310 10024).

 If you have symptoms of coronavirus, get tested.

Health Stations

Health stations are open 4th December 8 – 16 (also Kalasatama and Vuosaari 8-16). Health stations are closed on 5th December and on Independence Day 6th December.

24 h Telephone Health Service, Tel. 09 310 10023

Information is provided about Helsinki’s health services and treatment instructions 24 hours a day at the cost of a normal phone call.

Emergency services - tel. 116 117

When local health stations are closed, patients in need of urgent care are treated by emergency services.

Call 116 117 before you go to the emergency clinic. The service is open 24/7 and free of charge.

Adults (over 16 years of age)

Haartman Hospital and Emergency Room, Haartmaninkatu 4, building 12

Malmi Hospital and Emergency Room, Talvelantie 6 J.

When local health stations are closed, residents of Helsinki with serious illnesses and in urgent need for care can also go to the Jorvi Hospital emergency room in Espoo, Turuntie 150 or to the Peijas Hospital emergency room  in Vantaa, Sairaalakatu 1, Vantaa.

Children

New Children’s Hospital, Stenbäckinkatu 9.   

Emergency Dental Care

Emergency dental care is provided on Independence Day 6th December at Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12. Appointments can be booked 8 - 21 at 09 471 71110.  Night emergency duty is at Tölö hospital emergency department, Töölönkatu 40, tel. 040 621 5699.

Please always make an appointment by phone before seeking treatment for Emergency Dental Care.

Emergency Social Services and Crisis emergency support 24/7

Emergency Social Services and Crisis emergency support serve 24/7 also during Independence Day. Emergency Social Services tel. 020 696 006 and Crisis emergency support tel. 09 310 44222.

In life-threatening emergencies – call 112

In the event of a severe and life-threatening illness or accident situation at any time of the day, call 112 for help.