Helsingin kaupunginhallitukselta lausunnot tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta, Espoon kaavasta sekä Vuosaaren voimaloista

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Lausunnon mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on valtakunnallisen liikenteen korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisärahoituksen myötä kasvanut jonkin verran vuonna 2020 verrattuna edellisiin vuosiin, mutta on edelleen liian alhaisella tasolla suhteessa investointitarpeeseen.

Lausunnon mukaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä.

Lausunto Etelä-Suomen AVI:lle Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamisesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi sekä toiminnan aloittamisluvasta. Helsingin kaupunki puoltaa ympäristö- ja aloitusluvan myöntämistä Helen Oy:lle. Esitetyt muutokset ovat kaupunginhallituksen mukaan kokonaistoimintaan suhteutettuna vähäisiä, eikä niistä lupahakemuksen mukaan aiheudu ympäristöhäiriöiden lisääntymistä.

Energiantuotannon kehittäminen ja uudistaminen Vuosaaren jo käytössä olevalla yhdyskuntateknisen huollon alueella on perusteltua. Alueen pitkäjänteinen kehittäminen energiahuollon tarpeisiin on voimassa olevan yleiskaavan mukaista.

Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaavasta myös lausunto

Keski- ja Pohjois-Espoon kaava-alue ei rajaudu Helsinkiin, mutta mitoituksen ja liikenneratkaisujensa kautta sillä on seudullisia vaikutuksia. Helsingillä on kaava-alueella myös maanomistusta.

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että liikenteeseen liittyviä selvityksiä jatketaan ja että yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksessä on määrätty, että maankäytön jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimiviin liikenneyhteyksiin sekä saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.

Uusimaa-kaavan 2050 raskaan raideliikenteen varikkoon tulee kaupunginhallituksen mukaan varautua maakuntakaavan mukaisesti. Kaavassa on merkintä ja seuraava määräys varikon selvitystarpeesta: Selvitetään pääkaupunkiseudun junaliikenteen tarpeisiin rakennettavan varikon vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja sekä Kirkkonummen että Histan suuntiin käyttäen kriteereinä junaliikenteen tarpeita, taloudellisuutta ja toimivuutta, sijaintipaikan luonto- ja kulttuuri arvoja sekä kaupunkirakenteen tarkoituksenmukaisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sarastia Oy:n osakkeiden merkinnän HR-järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi

Helsingin kaupunki on tehnyt touko-kesäkuussa 2020 esiselvityksen Sarastia365 HR -järjestelmän soveltuvuudesta kaupungin palkanlaskennan ja HR-perustoimintojen järjestelmäksi. Kaupungin nykyinen palkka- ja henkilöstötietojärjestelmä HIJAT on teknisesti vanhentunut ja sen ylläpito on päättymässä. Järjestelmä on mahdollista hankkia sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta, mikäli Helsingin kaupunki tulee Sarastia Oy:n osakkaaksi.

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka muun muassa tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä muita tukipalveluita.

 

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

 

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi