Helsingin kaupungilta ohje asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Ohjeessa listataan majoitustoiminnan tunnusmerkit, kerrotaan majoitustoiminnan luvista ja ilmoituksista sekä vastataan keskeisiin kysymyksiin, joita kaupungille on esitetty asuinrakennuksissa tapahtuvaan majoitustoimintaan liittyen.

Helsingin rakennusvalvonnan projektipäällikkö Sara Rintamo toteaa, että ohjeelle on ollut tilaus. Rakennusvalvonta on toistaiseksi saanut 12 toimenpidepyyntöä ja useita tiedusteluja, jotka koskevat pääosin kantakaupungin asuinrakennuksissa tapahtuvaa majoitustoimintaa. Rakennusvalvonta jatkaa parhaillaan näitä toimenpidepyyntöjä koskevien asioiden käsittelyä.

”Niin taloyhtiön ja asunto-osakkeiden omistajien kuin majoitusyrittäjienkin tulee toimia ohjeessa kerrotun mukaisesti. Asunto-osakeyhtiöllä ja osakkeenomistajilla on velvollisuus huolehtia, että huoneistoja käytetään rakennusluvassa määritettyyn käyttötarkoitukseen”, kertoo Rintamo.

Samankaltaiset majoitustoimijat ovat ohjeen mukaan keskenään samassa asemassa. Luvanvaraisen ja ammattimaisen toiminnan tulee noudattaa muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain rakennuslupaa koskevia säännöksiä, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia, terveydensuojelulakia ja toimintaa koskevaa verolainsäädäntöä.

Viime helmikuussa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto velvoitti erään Helsingin keskusta-alueen asunto-osakeyhtiön, vuokratoiminnan harjoittajan sekä majoitustoimintaan käytettyjen asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajat lopettamaan asuinhuoneistojen käytön majoitustilana sakon uhalla. Päätöksestä tehdyt valitukset hylättiin Helsingin hallinto-oikeudessa (3.12.2019).

Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskeva ohje on lähipäivinä saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Ohje on muun muassa kaupungin Rakennusvalvonnan ohjeet  A–Ö -verkkosivulla.