En omfattande entreprenad påbörjas i Brunakärr

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Gatuarbetena inleds i området Naguvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen. Entreprenaden inleds den 17. augusti 2022 med att spårvägens kontaktledningar tas bort som nattarbete.

I månadsskiftet augusti–september fortsätter arbetet med borttagning av träd i hela entreprenadområdet. Uppskattningsvis 20 träd tas bort. Nya träd planteras i stället när entreprenaden blir klar. Målet är att byggandet ska sträcka sig till Mannerheimvägen mot slutet av året.

Arbetena påverkar rörligheten kring Brunakärrs depåområde under kommande ett och ett halvt år. Trafiken på spårvägslinje 10 på Korpasbackavägen avbryts i ungefär ett år från mitten av augusti 2022. Trafiken anordnas med ersättningsbussar. Läs mer om förändringarna i spårvagnstrafiken på HRT:s webbplats.

Rälsförbindelse till den nya depån, flera gator repareras

I Brunakärr byggs en ny spårvagns- och bussdepå som, när den är klar, kommer att vid sidan av depån i Koskela vara huvuddepå för spårvägstrafiken i Helsingfors. En rälsförbindelse byggs till depån från Mannerheimvägen via Koroisvägen och Naguvägen. Dessutom förnyas korsningsområdet mellan Mannerheimvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen helt vid entreprenaden.

Korpasbackavägen renoveras och på gatan byggs ett spårvagnsfält som är skilt från annan trafik, för den nuvarande spårvägslinje 10. En cykelbana byggs i norra kanten av gatan mellan Mannerheimvägen och Pemargränden, och en enkelriktad cykelväg byggs i södra kanten.

På Naguvägen byggs en ny spårväg mitt i gatan. Entreprenaden innefattar också förnyelse av gatukonstruktioner och kommunal infrastruktur, såsom vattenledningar, avlopp och kablar. Dessutom byggs ett bullerplank mellan gatan och koloniträdgården öster om gatan.

På Koroisvägen byggs ett nytt spårvägskörfält mitt i gatan. En cykelbana byggs vid gatans södra kant och en enkelriktad cykelväg vid gatans norra kant. Samtidigt förnyas gatukonstruktioner och kommunal infrastruktur.

Spårvagnshållplatser byggs vid Mannerheimvägen söder om korsningen med Korpasbackavägen. Dessutom ändras cykelvägar så att de blir enkelriktade och för cyklisterna byggs väntområden för sväng. Samtidigt förbättras övergångsställenas framkomlighet.

Följ arbetenas fortskridande på webbplatsen

Gatuarbetet påverkar trafiken på många sätt och trafikarrangemangen förändras under entreprenadens gång. Entreprenören VM Suomalainen Oy uppdaterar de senaste trafikarrangemangen och andra aktuella nyheter på entreprenadens webbplats: vmsuomalainen.fi/hankkeet/ruskeasuonkatutyot.

Det kan uppstå trängsel i trafiken under hela entreprenaden, och därför bör mer tid än tidigare reserveras för resor. Om möjligt bör resor planeras utanför de värsta rusningstiderna.

Arbetena orsakar också förändringar i fotgängarnas och cyklisternas gångrutter. Rutter markeras i terrängen så tydligt som möjligt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationstavlornas antal och tydlighet.

Arbetet kräver schaktning, vilket orsakar buller. Som regel utförs schaktning på vardagar mellan 7 och 22. Bullriga arbetsfaser kommuniceras till närliggande fastigheter innan arbetena påbörjas.

Målet är att entreprenaden ska vara klar i slutet av 2023.