Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 19.10.2021

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Protokollet finns på sektorns webbplats under beslutsfattande.