Hoppa till innehållet

Evakuering

Evakuering betyder att människor flyttas till säkerhet från en farozon och placeras på ett tryggt område. Evakueringen leds av myndigheterna och för ändamålet behövs inte tillstånd av de evakuerade.

Det finns förberedelser i form av planer för evakueringar i hela landet. I planerna ingår samlande av befolkningen, transporter, inkvartering och underhåll. Dessutom finns detaljerade planer för objekt med särskilda risker och deras omgivning.

Evakuering under normala förhållanden (evakuering vid olycka)

Under normala förhållanden kan det bli aktuellt med att utföra en evakuering vid en olycka. Då görs förberedelser utifrån ett myndighetsbeslut för att evakuera ett begränsat antal människor från deras fasta bostads- eller vistelseorter på grund av eldsvåda eller någon annan olycka eller situation som kräver det.

Polisen har enligt polislagen befogenhet att avspärra eller utrymma en plats som omfattas av hemfrid eller offentlig frid om åtgärden är nödvändig för att förebygga en livshotande eller hälsovådlig fara och om de som befinner sig på området inte kan skyddas på andra sätt. I dylika situationer kan den av räddningsmyndigheterna utarbetade evakueringsplanen utnyttjas.

En evakuering som är mer omfattande än de hittills nämnda utförs på ett begränsat område eller objekt där risken för en storolycka är betydande.

Evakuering under undantagsförhållanden

Evakuering är en form av befolkningsskydd. I de flesta situationerna är det främsta alternativet att skydda befolkningen i skyddsrum.

I Helsingfors kan myndigheterna under undantagsförhållanden bli tvungna att genomföra en omfattande evakuering, varvid hela stadens eller flera stadsdelars befolkning evakueras.

En omfattande evakuering kan bli aktuell som följd av militär kraftanvändning som riktas mot området eller ett hot om detta samt i händelse av en storolycka som påverkar stora områden.

Evakueringar i Helsingfors leds från ledningscentralen för områdets räddningsväsende. Ledningscentralen sköter om anskaffandet av transportmaterielen som behövs vid evakueringen och ansvarar för samordnandet av verksamheten med olika myndigheter och utplaceringskommunerna. Skyddsdistriktens och skyddsavsnittens ledningscentraler ansvarar för vägledningen av befolkningen och ledningen av evakueringens verkställande organisation inom sina egna ansvarsområden.

Beslutet om omfattande evakueringar under undantagsförhållanden fattas av statsrådet.13.05.2019 13:55